Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Мерки за безопасност

 (валидни към датата на публикация)

Съдържа алкил диметил - бензил амин

хлорид.

 

При употреба да се има предвид, че съдържа биоцидни вещества.Преди употреба прочетете означенията и данните за продукта.

 

Продуктът дразни очите и кожата. Да се съхранява на недостъпни за деца места. Да се

избягва контакта с очите и кожата. На лицата със сенсибилизация на кожата се препоръчва да използват защитни ръкавици. При допир на кожата с продукта, измийте веднага с водаПри контакт с очите ги измийте с много вода и потърсете лекарска помощ. При поглъщане потърсете незабавно лекарска помощ и покажете етикета на продукта, тъй като може да

унищожи чревната флора.

 

 

Обезвреждане

Рециклират се само празни опаковки.Опаковките съдържащи остатъци от материала се предават на пунктове за събиране на отпадъци на база лакове.

 

 

Giscode

GD20

 

 

Друга информация

Прочетете техническия лист за безопасност (MSDS)

 

Парцалите импрегнирани с ленено масло могат да се самозапалят (поради съдържащото се ленено масло). Поради това

трябва да се съхраняват в херметично затворени ламаринени кутии или се изсушават добре на открито, преди да се изхвърлят на боклука.

 

 

Технически консултации

В тази публикация не могат да се разгледат всички основи, срещани на практика, както и

техническата им подготовка. При необходимост от подготовка на основи, различни от представените в тази техническа информация, трябва да се консултирате с техническия ни персонал Капарол или с наши търговски  представители. Ще се радваме да Ви предложим подробни съвети, за всеки отделен обект.