Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Мерки за безопасност

 (валидни към датата на публикация)

Запалим. Опасност от увреждане при контакт с очите. Токсичен за водните организми,  може да има дългосрочни вредни ефекти при изливане във водите. Да се съхранява на недостъпни за деца места. Опаковките се съхраняват добре затворени, в помещения с добра вентилация.

 

Да не се вдишват изпаренията/ аерозолите на продукта. При контакт с

с очите да се измият добре с много

вода и да се потърси лекарска помощ. Да не се излива в канализацията, водите или почвата. Да се носят защитни очила. При инцидент или ако не се чувствате добре, потърсете незабавно лекарска помощ (ако е възможно покажете етикета). Да се използва само в помощения с добра вентилация.

 

Разреденият с вода материал не е запалим и не представлява сериозна опасност при контакт с очите, но въпреки това разтворът дразни очите.

 

 

Обезвреждане

Рециклират се само празни опаковки. Опаковките съдържащи остатъци от материала се предават на специални места за събиране на стари лакове.

 

 

Код на продукта

M-DF01

 

 

Друга информация

Прочетете техническия лист за безопасност (MSDS)

 

Парцалите импрегнирани с ленено масло могат да се самозапалят (поради съдържащото се ленено масло). Поради това

трябва да се съхраняват в херметично затворени ламаринени кутии или се изсушават добре на открито, преди да се изхвърлят на боклука.

 

 

Технически консултации

В тази публикация не могат да се разгледат всички основи, срещани на практика, както и

техническата им подготовка. При необходимост от подготовка на основи, различни от представените в тази техническа информация, трябва да се консултирате с техническия ни персонал Капарол или с наши търговски  представители. Ще се радваме да Ви предложим подробни съвети, за всеки отделен обект.