Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Мерки за безопасност

 (валидни към датата на публикация)

Материал, предназначен само за професионална употреба!

 

Запалим. Вреден за здравето: Поглъщането на продукта може да причини сериозни увреждания на белите дробове. Многократният контакт с материала причинява напукване на кожата. Опаковките се съхраняват добре затворени, на прохладни и проветриви места. При недостатъчна вентилация използвайте апарати за дишане. Да се използва само в помещения с добра

вентилация. Да се предпази от запалими източници – Пушенето забранено.

Да не се вдишват изпарения/аерозоли. 

Да не се излива в канализацията, водите или почвата.При поглъщане да не се предизвиква повръщане. Потърсете лекарска помощ и покажете етикета или опаковката на продукта. Да се съхранява на недостъпни за деца места.

 

 

Обезвреждане

Рециклират се само празни опаковки. Опаковките съдържащи остатъци от материала се предават на специални места за събиране на стари лакове.

 

 

Код на продукта

M-GF02

 

 

Друга информация

Прочетете техническия лист за безопасност (MSDS)

 

Парцалите импрегнирани с ленено масло могат да се самозапалят (поради съдържащото се ленено масло). Поради това

трябва да се съхраняват в херметично затворени ламаринени кутии или се изсушават добре на открито, преди да се изхвърлят на боклука.

 

 

Технически консултации

В тази публикация не могат да се разгледат всички основи, срещани на практика, както и

техническата им подготовка. При необходимост от подготовка на основи, различни от представените в тази техническа информация, трябва да се консултирате с техническия ни персонал Капарол или с наши търговски  представители. Ще се радваме да Ви предложим подробни съвети, за всеки отделен обект.