Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Системи за реставриране на исторически паметници

Мерки за безопасност

 (валидни към датата на публикация)

Материал, предназначен само за професионална употреба.

 

Причинява изгаряния. Да се съхранява на недостъпни за деца места. Да не се вдишват изпаренията. При контакт  с очите да се измият с много вода и да се потърси лекарска помощ. При контакт с   кожата отстранете веднага дрехите замърсени с разтвора и измийте кожата с вода. Да не се излива в канализацията, водите или почвата. При нанасяне на продукта носете защитни костюми, ръкавици или маска. При инцидент, или ако не се почувствате добре, потърсете веднага лекарска помощ (ако е възможно покажете етикета). Да се използва само в помещения с добра вентилация.

 

Да се спазват действащите норми за безопасност на труда при работа с киселини.

 

 

Обезвреждане

Рециклират се само празни опаковки. Опаковките съдържащи остатъци от материала се предават на специални места за събиране на стари лакове. Код за обезвреждане, съгласно EAK и AVV: 06 01 06 други киселини

 

 

Код на продукта

M-GF02

 

 

Друга информация

Прочетете техническия лист за безопасност (MSDS)

 

Парцалите импрегнирани с ленено масло могат да се самозапалят (поради съдържащото се ленено масло). Поради това

трябва да се съхраняват в херметично затворени ламаринени кутии или се изсушават добре на открито, преди да се изхвърлят на боклука.

 

 

Технически консултации

В тази публикация не могат да се разгледат всички основи, срещани на практика, както и

техническата им подготовка. При необходимост от подготовка на основи, различни от представените в тази техническа информация, трябва да се консултирате с техническия ни персонал Капарол или с наши търговски  представители. Ще се радваме да Ви предложим подробни съвети, за всеки отделен обект.