Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Системи за реставриране на исторически паметници

Мерки за безопасност (валидни към датата на публикация)

Да се съхранява на недостъпни за деца места. Да се предпази кожата и очите срещу пръски материал. При контакт с очите или кожата да се изплакнат веднага с много вода. Да не се излива във водите, канализацията или почвата. Да се покрият внимателно съседните повърхности на участъците, върху които се нанася лака. Веднага се изтриват петната от лакираните, стъклени, керамични, метални повърхности или от естествения камък.

Депониране

Рециклират се само празни опаковки. Остатъците от материала се обезвреждат съгласно законните разпоредби като отпадъци от бои на водна основа, сухи остатъци от изсъхнали бои или като битови отпадъци.

Гранична стойност допустима от ЕС за съдържание на ЛОС

За тези продукти (категория A/a): 30 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 10 g/l ЛОС