Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Системи за реставриране на исторически паметници

Препоръчани основи

Основите трябва да са чисти, носещи, без разделителни вещества, трябва да са сухи и абсорбиращи. Спазвайте указанията уточнени във ВОБ, част В, DIN 18363, параграф 3.

Подготовка на основата

Нови мазилки от групи хоросани P Ic, P II и P III: Преди боядисване новите мазилки се оставят необработени по следния начин: група хоросани P I - поне 4 седмици, група хоросани P II и P III - 2 седмици. Минералните наслагвания се отстраняват с Histolith® Fluat.

Стари небоядисани мазилки и стари чисти минерални слоеве: Повърхността се почиства добре. Отстраняват се няколко слоя. Нанася се един слой грунд Histolith® Silikat-Fixativ , разреден с вода в пропорция 2:1 до 1:1, според абсорбцията на основата. При поправените, леко напукани повърхности и при стари слоеве мазилка се нанася един междинен слой Histolith® Mineralin.

Стари носещи слоеве от матова дисперсионна боя: Повърхността се почиства добре. Нанася се дин основен слой Histolith® Quarzgrund , разреден с макс. 10% Histolith® Silikat-Fixativ.

Поправка на мазилки: Хоросанът за поправка трябва да съответства на предходната мазилка по отношение на вида и структурата и. Поправената повърхност трябва да се втвърди добре преди нанасяне на крайния слой. Поправените повърхности се покриват с Histolith® Fluat, след което се измиват.

Тухлен зид: Само абсорбиращите тухлени зидове са подходящи за полагане на продукта. Да не се нанася върху стени от печени тухли или клинкер. Изпробва се съвместимостта на боята с основата. Повърхността се почиства добре. Поправят се повредените фуги хоросан. Нанася се един слой грунд Histolith® Silikat-Fixativ , разреден с вода в пропорция 2:1 до 1:1 в зависимост от абсорбцията на основата. Нанася се дин междинен слой Histolith® Quarzgrund.

Естествен камък: Само абсорбиращи естествени камъни са подходящи за основа. Ако е възможно се нанася един пробен слой и се проверява съвместимостта на боята. Повърхността се почиства добре. Отстраняват се няколко слоя. Преди боядисване, почистените с пясъкоструене естествени камъни се укрепват с Histolith® Steinfestiger.

Важно: При естествените камъни съдържащи водоразтворими вещества, е възможна появата им на повърхността и образуването на петна.

Повърхности, замърсени с мухъл и водорасли: Мухълът, респективно водораслите се измиват. След като повърхността изсъхне се нанася Histolith® Algenentferner и се оставя да изсъхне добре. По отношение структурата на нанасяне на материалите, се налага предварителна консултация с представител на място или с техническия ни отдел.

Нанасяне

При защитни работи по сгради-паметници е за предпочитане да се използват четки.

Структура на слоеве

Минерални основи със слаба или неравномерна абсорбция: Нанася се един основен слой, образуван от смесване на две части Histolith® Außenquarz с една част Histolith®Silikat-Fixativ.

Като краен слой се нанася Histolith® Außenquarz, разреден с макс.5% Histolith® Silikat-Fixativ.

Силно и неравномерно абсорбиращи минерални основи и основи с песъчлива повърхност:  Нанася се един основен слой Histolith® Silikat- Fixativ, разреден с вода в пропорция 2:1 до 1:1, в зависимост от абсорбцията на основата. Нанася се един междинен и един краен слой Histolith® Außenquarz, разреден с макс.5% Histolith® Silikat-Fixativ.

Поправени повърхности: Нанася се един допълнителен слой Histolith® Quarzgrund или Histolith® Mineralin.

Разход

Около 250-300 ml/m2 при нанасяне върху равни повърхности в 2 слоя. При нанасяне върху грапави повърхности разходът расте. Точният разход се определя след извършване на проби за всеки отделен обект.

Условия за обработка

Минимум + 8°C температура на основата, материала и въздуха.

Време за изсъхване

При +20°C и 65% относителна влажност на въздуха, изсъхва на повърхността след 12 часа и може да се нанася нов слой след. След 24 часа придобива устойчивост на дъжд. При по-ниски температури и по-висока влажност на въздуха, времето на съхнене се удължава.

Инструменти

Почистват се с вода, веднага след употреба.

Важно: За предотвратяване появата на следи от добавени участъци, трябва да се нанася с една ръка, „мокро върху мокро”. Не се препоръчва за повърхности акумулиращи вода. Да не се нанася при преки слънчеви лъчи, високи температури, при силен вятър, висока влажност на въздуха или при дъжд. Ако се налага, използвайте защитни мрежи или платна. Обърнете внимание на замръзването през нощта.

Защитни мерки: Съседните на боядисаната повърхности се покриват внимателно, най-вече стъклените, керамичните, лакираните повърхности, клинкера, естествения камък, метала и дървото.