Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Системи за реставриране на исторически паметници

Мерки за безопасност (валидни към датата на публикация)

Да се съхранява на недостъпни за деца места. Да се предпазят очите и кожата от пръски материал. При контакт с очите или кожата да се измият веднага с много вода. Да се избягва вдишване при нанасяне с пръскане. Да не се излива във водите, канализацията или почвата. Съседните повърхности на повърхността, върху която се нанася продукта се покриват внимателно. Случайните пръски попаднали върху лакирани, стъклени, керамични, метални обекти и по обекти от естествен камък се изтриват веднага.

Депониране

Рециклират се само празни опаковки. Течните остатъци от материала могат да се изхвърлят като отпадъци от бои на водна основа, а сухите остатъци от материала като втвърдени бои или битови отпадъци.

Гранична стойност допустима от ЕС за съдържание на ЛОС

За тези продукти (категория A/a): 30 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 10 g/l ЛОС