Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Системи за реставриране на исторически паметници

Препоръки

За предотвратяване следите от припокриване, слоевете трябва да се нанасят „мокро върху мокро”, без прекъсване. Да не се нанася върху хоризонтални или наклонени повърхности, изложени на дъжд или влага. Да не се нанася при преки слънчеви лъчи, високи температури, при силен вятър, висока влажност на въздуха, мъгла, дъжд или непосредствена опасност от замръзване.

Ако се налага предпазете фасадата с подходящи мрежи или брезенти за скелета. 

Защитни мерки: Съседните на боядисаната повърхности се покриват внимателно, най-вече стъклените, керамичните, лакираните повърхности, декоративните тухли (клинкер), естествения камък, метала и дървото.

Обезвреждане

Рециклират се само празни опаковки. Течните остатъци от материала се рециклират в пунктове за събиране на стари бои като отпадъци от водоразтворими бои, а сухите остатъци от материала като сухи строителни отпадъци или като битови отпадъци. 

Гранична стойност допустима от ЕС за съдържание на ЛОС

за този продукт (кат.A/a): 30 g/l (in 2010). Този продукт съдържа < 1 g/l ЛОС

Технически консултации

ДАУ Бента България ЕООД

Технически отдел: technical.dept@caparol.bg