Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Системи за реставриране на исторически паметници

Мерки за безопасност (валидни към датата на публикация)

Има алкална реакция. Дразни кожата. Може сериозно да увреди очите. Да се съхранява на недостъпни за деца места. Опаковките се съхраняват добре затворени, в помещения с добра вентилация. Да се избягва контакт с кожата и очите. При контакт с очите  изплакнете добре с вода и потърсете лекарска помощ. При нанасяне използвайте защитни ръкавици и очила. При поглъщане потърсете лекарска помощ, покажете опаковката или етикета. Не вдишвайте праха.

Депониране

Рециклират се само празни чували (без пръски). Опаковките съдържащи втвърдени остатъци от материала се предават на специални места за стари строителни материали.