Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Системи за реставриране на исторически паметници

Мерки за безопасност (валидни към датата на публикация)

Дразни очите. Опасност от сериозно увреждане на очите. Да се съхранява на недостъпни за деца места. Да не се вдишва праха. Да се избягва контакта с очите и кожата. При контакт с очите измийте веднага с вода и потърсете лекарска помощ. 

не се излива във водите, канализацията или почвата. Носете защитни средства за очите/лицето. При поглъщане потърсете веднага лекарска помощ и покажете опаковката или етикета. Повече информация: Вижте листа за безопасност

Обезвреждане

Рециклират се само празни опаковки (без прах). Сухите остатъци от материала се изхвърлят като строителни отпадъци

Giscode

ZP1

Друга информация

Прочетете техническия лист за безопасност (MSDS). Парцалите импрегнирани с ленено масло могат да се самозапалят (поради съдържащото се ленено масло). Поради това трябва да се съхраняват в херметично затворени ламаринени кутии или се изсушават добре на открито, преди да се изхвърлят на боклука.

Технически консултации

В тази публикация не могат да се разгледат всички основи, срещани на практика, както и техническата им подготовка. При необходимост от подготовка на основи, различни от представените в тази техническа информация, трябва да се консултирате с техническия ни персонал Капарол или с наши търговски  представители. Ще се радваме да Ви предложим подробни съвети, за всеки отделен обект.