Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Системи за реставриране на исторически паметници

Мерки за безопасност (валидни към датата на публикация)

Да се съхранява на недостъпни за деца места. При контакт с очите измийте веднага с вода. Да не се излива в канализацията, околната среда, водите или в почвата.

Депониране

Рециклират се само празни опаковки. Складирайте опаковките с остатъци от материала в център за събиране на отпадъци от стари лакове.