Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Препоръчани основи

Основите трябва да бъдат чисти, сухи, без разделителни вещества. Спазвайте ВОБ, глава C, DIN 18363, алинея 3.

Мазилки от групи хоросан P II и P III: Новите мазилки се боядисват след спазване на достатъчно време за съхнене, обикновено 2 седмици, при температура от около 20°C и относителна влажност на въздуха от 65%. При неблагоприятни метеорологични условия, като дъжд или вятър, се спазва по-продължително време. С допълнителното нанасяне на слой грунд CapaGrund Universal намалява риска от появата на варови ефлоресценции, така че само след 7 дни пауза могат да се нанесат следващите слоеве.

Стари мазилки: ремонтираните участъци трябва да се втвърдят и изсъхнат добре. Върху силно абсорбиращите, порьозни, леко песъчливи мазилки се нанася един слой грунд OptiGrund E.L.F, респективно CapaSol LF. Върху силно песъчливите, ронливи мазилки се нанася един слой грунд Dupa-grund. Леките минерални мазилки от групата хоросани PII се покриват с продуктите Sylitol или AmphiSilan.

Бетон: Замърсените или ронливи бетонни повърхности се почистват механично или с водна струя под налягане, съгласно законните разпоредби. Върху слабо абсорбиращите, респективно гладките повърхности се нанася един слой грунд CapaGrund Universal. Силно абсорбиращите повърхности се грундират с OptiGrund E.L.F. Ронливите повърхности се грундират с Dupa-Grund.

Талашитни плочи със стърготини втвърдени с цимент: Поради силната алкалност на талашитните плочи със стърготини втвърдени с цимент, се грундира с Disbon 481 EP-Uniprimer, за  предотвратяване появата на варовикови ефлоресценции (вижте лист БФС нр. 3, параграф 2.2.5).

Зидове от неизмазани тухли: Подходящи за боядисване са само абсорбиращите и устойчиви на замръзване тухли, както и клинкерните тухли без чужди материали. Фугите на зида трябва да са без пукнатини, зидът трябва да е сух и без соли. Грундира се с Dupa-Grund. При появата на кафеникави петна в междинния слой, допълнително се нанася един слой боя Duparol, на базата на разтворители (Т.Л. нр. 150).

Носещи повърхности с покритие от лакове или дисперсионни бои: Лъскавите повърхности боядисани с лакове се шлайфат. Замърсените или кредиращи боядисани повърхности се почистват с водна струя под налягане, съгласно законните разпоредби. Грундират се с CapaGrund Universal. При други видове почистване (измиване, почистване с четка, пръскане) се нанася един слой грунд Dupa-grund.

Носещи основи, покрити с мазилки от синтетични смоли: Старите мазилки се почистват чрез различни методи. При мокро почистване на повърхностите,  съгласно законните разпоредби, се оставят да изсъхнат добре преди боядисване. Грундират се с CapaGrund Universal. Новите мазилки могат да се боядисат без предварителна обработка.

Носещи, стари боядисани повърхности и силикатни мазилки: Боядисват се с продукти Sylitol или AmphiSilan. (технически лист нр. 195, нр. 295 и нр. 145).

Неносещи основи покрити с минерални бои: Отстраняват изцяло чрез шлайфане, почистване с четка, остъргване или с гореща струя вода под налягане, спазвайки се законните разпоредби. При мокро почистване, работите продължават след изсъхване на повърхността. Грундира се с Dupa-Grund.

Неносещи основи, покрити с дисперсионни бои или мазилки на базата на синтетични смоли:   Отстраняват се изцяло чрез различни методи, механично или чрез остъргване, след което се почистват с гореща водна струя под налягане, съгласно законните разпоредби. Слабо абсорбиращите повърхности, респективно гладките повърхности се грундират с CapaGrund Universal. Ронливите, песъчливи и абсорбиращи повърхности се грундират с Dupa-Grund.

Повърхности, замърсени с промишлени газове или сажди: Покриват се с фасадна боя Duparol, на базата на разтворители. (технически лист нр. 150).

Зидове от варовиков камък: Боядисват се с продуктите Sylitol или AmphiSilan. (технически лист нр. 195, респективно нр. 145).

Повърхности, атакувани от мухъл: Боядисват се със специална боя, съдържаща алгицидни и фунгицидни вещества - Amphibolin-W.

Повърхности със солни ефлоресценции: Солните ефлоресценции се почистват на сухо с четка. Грундират се с Dupa-grund. При покритие на повърхности със солни ефлоресценции не може да се даде гаранция за продължителната устойчивост на боята, респективно за изчезването им.

Повредени повърхности: Малките участъци с дефекти се ремонтират с Caparol Fassaden-Feinspachtel. Дефектните участъци с размери надвишаващи 20 мм могат да се ремонтират с Histolith Renovierspachtel. След това шпакловката се грундира. Вижте технически лист нр. 710 и нр.1029.

Нанасяне

Нанася се с четка, мече или уред за пръскане. При нанасяне на продукта чрез пръскане върху слабо абсорбиращи или неабсорбиращи повърхности се полага един слой грунд CapaGrund Universal.

Нанасяне Airless:

  • Ъгъл на пръскане: 50°
  • Дюза: 0,021–0,026"
  • Налягане на пръскане: 150–180 бара

Оборудването се измива с вода веднага след ползване. Гъбите и плесените се почистват с водна струя под налягане, спазвайки законните разпоредби. Основата се измива добре с Capatox , респективно с FungiGrund и се оставя да изсъхне добре. 

Слой грунд, междинен слой: Нанася се Fassaden Weiss, разреден с макс.10% чиста вода.

Краен слой: Нанася се Fassaden Weiss разреден с макс. 5% чиста вода

Разход

Около 130 ml/m2 за слой, при нанасяне върху гладки повърхности. Разходът нараства при нанасяне върху груби повърхности. Точният разход се определя с проби.

Условия за обработка

Долна граница на температурата за обработка и съхнене: + 5°C на подслоя и въздуха.

Време за изсъхване

При +20°C и 65% относителна влажност на въздуха изсъхва на повърхността и може да се положи следващ слой след 12 часа. Устойчивост на дъжд след около 24 часа. По-ниските  температури и висока влажност на въздуха удължават времето за съхнене.

Бележка

За предотвратяване на видими следи от добавени участъци трябва да се боядисва с едно нанасяне, мокро върху мокро. Не се препоръчва използването на продукта върху хоризонтални повърхности, акумулиращи вода. При нанасяне чрез пръскане Airless, боята трябва да се разбърка добре и да се прецеди преди ползване.

При фасади изложени на специални климатични условия (висока влага) или повлияни от атмосферните условия, е налице завишен риск от появата на плесени и гъби. За тези повърхности препоръчваме използването на нашите специални продукти ThermoSan, Amphibolin-W или Duparol-W. Тези продукти съдържат вещества, които временно възпрепятстват появата на плесени и гъби.

При плътните, студени основи или при продължителен процес на съхнене, дължащ се на неблагоприятните атмосферни условия (дъжд, роса, мъгла), по боядисаната повърхност може да се появят лъскави и лепкави, жълти/прозрачни следи от допълнителния материал. Тези допълнителни материали са разтворими във вода и изчезват от само себе си под действието на голямо количество вода, напр. няколко поройни дъждове. Това не повлиява отрицателно на качеството на сухия боядисан слой. Въпреки това, при следваща обработка, тези протичания/ допълнителни материали трябва да се намокрят предварително и след кратко изчакване да се отстранят изцяло. Необходимо е допълнително грундиране с CapaGrund Universal. Когато боята се нанася при подходящи климатични условия, не се наблюдава появата на тези следи от протичания.