Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanţe de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței

Tencuielile din grupele de mortare P II şi P III:
Tencuielile noi vor fi vopsite după păstrarea unui timp suficient de uscare, de regulă 2 săptămâni la o temperatură de aprox. 20°C şi o umiditate relativă a aerului de 65%. În cazul unor condiţii meteorologice nefavorabile cum sunt ploile sau vântul se vor păstra timpi mai îndelungaţi.
Prin aplicarea suplimentară a unui strat de grund cu CapaGrund Universal scade riscul apariţiei eflorescenţelor de var, astfel că după păstrarea unui timp de inactivitate de numai 7 zile se pot aplica straturile următoare.
Tencuieli vechi: Reparaţiile trebuie să fie bine întărite şi uscate. Pe tencuielile puternic poroase, absorbante,  uşor nisipoase se aplică un strat de grund cu OptiGrund E.L.F respectiv CapaSol LF. Pe tencuielile puternic nisipoase, făinoase se aplică un strat de grund cu Dupa-grund. Tencuielile minerale uşoare din grupa de mortare PII se vor acoperii cu produse Sylitol sau AmphiSilan.

Beton:
Suprafeţele de beton cu acumulări de murdărie sau cele făinoase se curăţă mecanic sau cu jeturi de apă sub presiune conform prevederilor legale. Pe suprafeţele puţin absorbante respectiv suprafeţele netede, se aplică un strat de grund cu CapaGrund Universal. Suprafeţele puternic absorbante, se grunduiesc cu OptiGrund E.L.F. Suprafeţele făinoase se grunduiesc cu Dupa-Grund.

Plăcile din lemn cu aşchii aglomerate, întărite cu ciment:
Datorită alcalinităţii puternice a plăcilor din lemn cu aşchii aglomerate întărite cu ciment, se grunduieşte cu Disbon 481 EP-Uniprimer, pentru evitarea apariţiei eflorescenţelor de calcar (vezi Fişa BFS nr. 3, paragraf 2.2.5).

Zidărie din cărămidă aparentă:
Se pretează la vopsire numai cărămizile absorbante şi rezistente la îngheţ, precum şi clincherul fără incluziuni de materiale străine. Zidăria trebuie să aibă rosturi fără crăpături, fără săruri şi să fie uscată Se grunduieşte cu Dupa-Grund. Dacă în stratul intermediar apar pete maronii, se va aplica în plus un strat de vopsea Duparol pe bază de solvenţi (F.T. nr. 150).

Suprafeţele portante acoperite cu lacuri sau vopsele de dispersie:
Suprafeţele lucioase şi vopsite cu lacuri se şlefuiesc. Vopselele murdare sau cretoase se curăţă cu jeturi de apă sub presiune, conform  prevederilor legale. Se grunduieşte cu CapaGrund Universal. Pe alte tipuri de curăţire (spălare, periere, stropire) se va aplica un strat de grund cu Dupa-grund.

Suprafeţele portante acoperite cu tencuieli din răşini sintetice:
Tencuiala veche se curăţă prin diverse metode. În cazul curăţirii umede a supra-feţelor conform prevederilor legale, acestea se vor lăsa să se usuce bine înainte de vopsire. Se grunduieşte cu CapaGrund Universal. Tencuielile noi se vopsesc fără o tratare prealabilă.

Vopsele şi tencuieli silicatice vechi, portante:
Se vopsesc cu produse Sylitol sau AmphiSilan. (Fişa tehnică nr. 195, nr. 295 şi nr. 145).

Zugrăvelile minerale neportante:
Se îndepărtează complet prin şlefuire, periere, răzuire sau jeturi fierbinţi de apă sub presiune respectând prevederile legale. În cazul curăţirii umede, continuarea lucrului se face după uscarea suprafeţei. Se grunduieşte cu Dupa-Grund. 

Suprafeţele neportante acoperite cu vopsele de dispersie sau tencuieli pe bază de răşini sintetice:
Se îndepărtează complet prin diverse metode, mecanice sau prin decapare urmată de o curăţire cu jeturi de apă fierbinte sub presiune conform prevederilor legale. Pe suprafeţele uşor absorbante sau netede se aplică un strat de grund cu CapaGrund Universal. Suprafeţele făinoase, nisipoase şi absor-bante se grunduiesc cu Dupa-Grund. 

Suprafeţele murdărite de funingine sau de gaze industriale:
Se acoperă cu vopsea de faţade Duparol, pe bază de solvenţi. (Fişă tehnică nr. 150). 

Zidării din gresie calcaroasă:
Se vopsesc cu produse Sylitol sau AmphiSilan. (Fişa tehnică nr. 195 respectiv nr. 145). 

Suprafeţele atacate de mucegai:
Se vor vopsii cu o vopsea specială ce conţine substanţe algicide şi funcicide - Amphibolin-W. 

Suprafeţele cu eflorescenţe de sare:
Eflorescenţele de sare se înlătură prin periere uscată. Se grunduieşte cu Dupa-grund. La acoperirea suprafeţelor cu eflorescenţe de sare nu poate fi dată nici o garanţie pentru rezistenţă îndelungată a vopsirii, respectiv dispariţia eflorescenţelor. 

Suprafeţele cu defecte:
Porţiunile mici cu defecte se remediază cu Caparol Fassaden-Feinspachtel. Suprafeţele cu defecte mai mari de 20 mm pot fi reparate cu Histolith Renovierspachtel. Masa de şpaclu se grunduieşte ulterior. Vezi Fişa Tehnică nr. 710 şi nr.1029.

Mod de aplicare

Se aplică cu pensula, rola, sau aparate de pulverizat. În cazul aplicării prin pulverizare pe suprafeţe slab absorbante sau neabsorbante se va aplica un strat de grund cu CapaGrund Universal

Aplicare Airless:
Unghi de pulverizare: 50°
Duză: 0,021–0,026"
Presiune la pulverizare: 150–180 bar
Curățarea echipamentului se face prin spălare cu apă, imediat după utilizare

Instrucțiuni de aplicare

Ciupercile respectiv algele se curăţă cu jeturilor de apă sub presiune respectând prevederile legale. Suprafaţa se spală bine cu Capatox respectiv FungiGrund şi se lasă să se usuce bine.

Strat de grund respectiv strat intermediar:
Se aplică Caparol Super Fassadenfarbe, diluat cu max. 10% apă curată.

Strat final:
Se aplică Caparol Super Fassadenfarbe, diluat cu max. 5% apă curată. 

Consum

Cca. 130 ml/m2 pe strat, pe suporturi netede. Pe suprafeţe rugoase consumul creşte corespunzător. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Limita inferioară a temperaturii pentru prelucrare și uscare: 
+ 5°C pentru substrat şi aer.

Uscarea/Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, vopseaua este uscată la suprafaţă după 4-6 ore și se poate revopsi după 12 ore. Este uscată în profunzime şi poate fi supusă unor solicitări după cca. 3 zile. Temperaturile mai scăzute şi umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare.

Curățarea echipamentului

Se spală cu apă, imediat după utilizare.

Notă

Pentru evitarea de adăugiri vizibile, se va vopsi dintr-o singură trecere, ud-în-ud. Nu se recomandă folosirea pe suprafeţe orizontale cu acumulare de apă. 
La aplicarea prin pulverizare Airless se va omogeniza bine şi se va strecura vopseaua înainte de folosire.

Pe faţadele unde se întâlnesc condiţii climaterice deosebite (umiditate ridicată) sau cu influenţă atmosferică ridicată, există un risc mai mare de apariţie a algelor şi a ciupercilor. Recomandăm pentru aceste suprafeţe folosirea produselor noastre speciale ThermoSan, Amphibolin-W sau Duparol-W. Aceste produse conţin substanţe ce îngreunează temporar apariţia algelor şi a ciupercilor.

În cazul nuanţelor închise, o solicitare mecanică (zgârietură) poate duce la apariţia de dungi mai deschise la culoare (efect de scriere). Aceasta este o însuşire specifică tuturor vopselelor mate de exterior. Sub influenţa umidităţii (de ex. ploaia) aceste dungi dispar.

În cazul suporturilor dense, reci sau în cazul procesului prelungit de uscare datorat intemperiilor (ploaie, rouă, ceaţă) pot apărea pe suprafaţa vopsită urme de scurgere lucioase şi lipicioase de culoare gălbui/transparentă din materialul auxiliar. Aceste materiale auxiliar sunt solubile în apă şi se îndepărtează de la sine cu apă din abundenţă de ex. după câteva ploi abundente. Calitatea vopsitoriei uscate nu este influenţată negativ prin aceasta. Cu toate acestea, în cazul unei prelucrări ulterioare, aceste scurgeri/materiale auxiliare trebuiesc umezite în prealabil şi după o expunere de scurtă durată se îndepărtează în întregime. Este necesară o grunduire suplimentară cu CapaGrund Universal. În cazul executării vopsitoriei în condiţii climatice corespunzătoare nu apar aceste urme de scurgeri.

Подходящи основи

Основите трябва да бъдат чисти, сухи, без разделителни вещества. Спазвайте ВОБ, глава C, DIN 18363, алинея 3

Мазилки от групи хоросан P II и P III: Новите мазилки се боядисват след спазване на достатъчно време за съхнене, обикновено 2 седмици, при температура от около 20°C и относителна влажност на въздуха от 65%. При неблагоприятни метеорологични условия, като дъжд или вятър, се спазва по-продължително време. С допълнителното нанасяне на слой грунд CapaGrund Universal намалява риска от появата на варови ефлоресценции, така че само след 7 дни пауза могат да се нанесат следващите слоеве.

Стари мазилки: ремонтираните участъци трябва да се втвърдят и изсъхнат добре. Върху силно абсорбиращите, порьозни, леко песъчливи мазилки се нанася един слой грунд OptiGrund E.L.F, респективно CapaSol LF. Върху силно песъчливите, ронливи мазилки се нанася един слой грунд Dupa-grund. Леките минерални мазилки от групата хоросани PII се покриват с продуктите Sylitol или AmphiSilan.

Бетон: Замърсените или с ронливи остатъци бетонни повърхности се почистват механично или с водна струя под налягане, съгласно законните разпоредби. Върху слабо абсорбиращите, респективно гладките повърхности се нанася един слой грунд CapaGrund Universal. Силно абсорбиращите повърхности се грундират с OptiGrund E.L.F. Ронливите повърхности се грундират с Dupa-Grund.

Талашитни плоскости със стърготини подсилени с цимент: Поради силната алкалност на талашитните плоскости със стърготини подсилени с цимент, се грундира с Disbon 481 EP-Uniprimer, за предотвратяване появата на варовикови ефлоресценции (вижте лист БФС нр. 3, параграф 2.2.5).

Неизмазани тухлени зидове: Подходящи за боядисване са само абсорбиращите и устойчиви на замръзване тухли, както и клинкерните тухли без чужди материали. Фугите на зида трябва да са без пукнатини, зидът трябва да е сух и без соли. Грундира се с Dupa-Grund. При появата на кафеникави петна в междинния слой, допълнително се нанася един слой боя Duparol, на базата на разтворители (Т.Л. нр. 150).

Носещи повърхности с покритие от лакове или дисперсионни бои: Лъскавите повърхности боядисани с лакове се шлайфат. Замърсените или кредиращи боядисани повърхности се почистват с водна струя под налягане, съгласно законните разпоредби. Грундират се с CapaGrund Universal. При други видове почистване (измиване, почистване с четка, пръскане) се нанася един слой грунд Dupa-grund.

Носещи основи, покрити с мазилки от синтетични смоли: Старите мазилки се почистват чрез различни методи. При мокро почистване на повърхностите,  съгласно законните разпоредби, се оставят да изсъхнат добре преди боядисване. Грундират се с CapaGrund Universal. Новите мазилки могат да се боядисат без предварителна обработка.

Носещи, стари боядисани повърхности и силикатни мазилки: Боядисват се с продукти Sylitol или AmphiSilan. (технически лист нр. 195, нр. 295 и нр. 145).

Неносещи основи покрити с минерални бои: Отстраняват изцяло чрез шлайфане, почистване с четка, остъргване или с гореща струя вода под налягане, спазвайки се законните разпоредби. При мокро почистване, работите продължават след изсъхване на повърхността. Грундира се с Dupa-Grund.

Неносещи основи, покрити с дисперсионни бои или мазилки на базата на синтетични смоли: Отстраняват се изцяло чрез различни методи, механично или чрез остъргване на слоя, след което се почистват с гореща водна струя под налягане, съгласно законните разпоредби. Слабо абсорбиращите повърхности, респективно гладките повърхности се грундират с CapaGrund Universal. Ронливите, песъчливи и абсорбиращи повърхности се грундират с Dupa-Grund.

Носещи основи, покрити с мазилки от синтетични смоли: Старите мазилки се почистват чрез различни методи. При мокро почистване на повърхностите,  съгласно законните разпоредби, се оставят да изсъхнат добре преди боядисване. Грундират се с CapaGrund Universal. Новите мазилки могат да се боядисат без предварителна обработка.

Носещи, стари боядисани повърхности и силикатни мазилки: Боядисват се с продукти Sylitol или AmphiSilan. (технически лист нр. 195, нр. 295 и нр. 145).

Неносещи основи покрити с минерални бои: Отстраняват изцяло чрез шлайфане, почистване с четка, остъргване или с гореща струя вода под налягане, спазвайки се законните разпоредби. При мокро почистване, работите продължават след изсъхване на повърхността. Грундира се с Dupa-Grund.

Неносещи основи, покрити с дисперсионни бои или мазилки на базата на синтетични смоли: Отстраняват се изцяло чрез различни методи, механично или чрез остъргване на слоя, след което се почистват с гореща водна струя под налягане, съгласно законните разпоредби. Слабо абсорбиращите повърхности, респективно гладките повърхности се грундират с CapaGrund Universal. Ронливите, песъчливи и абсорбиращи повърхности се грундират с Dupa-Grund.

Повърхности, замърсени с промишлени газове или сажди: Покриват се с фасадна боя Duparol, на базата на разтворители. (технически лист нр. 150).

Зидове от варовиков камък: Боядисват се с продуктите Sylitol или AmphiSilan. (технически лист нр. 195, респективно нр. 145).

Повърхности, атакувани от мухъл: Боядисват се със специална боя, съдържаща алгицидни и фунгицидни вещества - Amphibolin-W.

Повърхности със солни ефлоресценции: Солните ефлоресценции се почистват със суха четка. Грундират се с Dupa-grund. При покритие на повърхности със солни ефлоресценции не може да се даде гаранция за продължителната устойчивост на боята, респективно за изчезването им.

Повредени повърхности: Малките участъци с дефекти се ремонтират с Caparol Fassaden-Feinspachtel. Дефектните участъци с размери надвишаващи 20 мм могат да се ремонтират с Histolith Renovierspachtel. След това шпакловката се грундира. Вижте технически лист нр. 710 и нр.1029.

Нанасяне

Нанася се с четка, мече или уред за пръскане. При нанасяне на продукта чрез пръскане върху слабо абсорбиращи или неабсорбиращи повърхности се полага един слой грунд CapaGrund Universal.

  • Нанасяне Airless:
  • Ъгъл на пръскане: 50°
  • Дюза: 0,021–0,026"
  • Налягане на пръскане: 150–180 бара

Гъбите и водораслите се почистват с водна струя под налягане, спазвайки законните разпоредби. Основата се измива добре с FungiGrund и се оставя да изсъхне добре.

Слой грунд, респективно междинен слой: Нанася се Caparol Super Fassadenfarbe, разреден с макс. 10% чиста вода.

Краен слой: Нанася се Caparol Super Fassadenfarbe, разреден с макс. 5 % чиста вода.

Разход

Около 130 ml/m2 за слой, при нанасяне върху гладки повърхности. Разходът нараства при нанасяне върху груби повърхности. Точният разход се определя с проби.

Условия за обработка

Долна граница на температурата за обработка и съхнене: + 5°C на подслоя и въздуха.

Време за изсъхване

При +20°C и 65% относителна влажност на въздуха изсъхва на повърхността и може да се положи следващ слой след 12 часа. Устойчивост на дъжд след около 24 часа. По-ниските  температури и висока влажност на въздуха удължават времето за съхнене.

Бележка

За предотвратяване на видими следи от добавени участъци трябва да се боядисва с едно нанасяне, мокро върху мокро. Не се препоръчва използването на продукта върху хоризонтални повърхности, акумулиращи вода. При нанасяне чрез пръскане Airless, боята трябва да се разбърка добре и да се прецеди преди ползване.

При фасади изложени на специални климатични условия (висока влага) или повлияни от атмосферните условия, е налице завишен риск от появата на водорасли и гъби. За тези повърхности препоръчваме използването на нашите специални продукти ThermoSan, Amphibolin-W или Duparol-W. Тези продукти съдържат вещества, които временно възпрепятстват появата на водорасли и гъби.

При тъмните цветове, механично натоварване (одраскване) може да причини появата на черти с по-светъл цвят (ефект писане). Това е характерно за всички матови бои за външно приложение. Под влияние на влагата (напр. дъжд), чертите изчезват.

При плътните, студени основи или при продължителен процес на съхнене, дължащ се на неблагоприятните атмосферни условия (дъжд, роса, мъгла), по боядисаната повърхност може да се появят лъскави и лепкави, жълти/прозрачни следи от допълнителния материал. Тези допълнителни материали са разтворими във вода и изчезват от само себе си под действието на голямо количество вода, напр. няколко поройни дъждове. Това не повлиява отрицателно на качеството на сухия боядисан слой. Въпреки това, при следваща обработка, тези протичания/ допълнителни материали трябва да се намокрят предварително и след кратко изчакване да се отстранят изцяло. Необходимо е допълнително грундиране с CapaGrund Universal. Когато боята се нанася при подходящи климатични условия, не се наблюдава появата на тези следи от протичания.