Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Мерки за безопасност (валидни към датата на публикация)

R10 Запалим. R52/53 Вреден за водните организми, може да предизвика дълготрайни неблагоприятни ефекти върху водната среда. R66 Многократно излагане може да предизвика сухота или напукване на кожата. R67 Вдишването на изпаренията може да причини сънливост и виене на свят. S2 Да се съхранява на недостъпни за деца места. S3/7/9 Съдът да се съхранява херметически затворен, на прохладни места с добра вентилация. S16 Да се съхранява далече от всякакви източници на пламък или искри – Пушенето забранено. S62 При поглъщане да не се предизвиква повръщане; да се потърси незабавно лекарска помощ и да се покаже опаковката (съда) или етикета. S51 Да се използва само в помещения с добра вентилация. S24/25 Да се избягва контакт с кожата и очите. S38 При недостатъчна вентилация да се използва подходящо защитно оборудване за осигуряване на дишането. S29 Да не се изхвърля в канализацията. S61 Да се избягва изпускане в околната среда. Прочетете специалните инструкции/ листа за безопасност на продукта.

Отпадък

Подлежат на рециклиране само празни опаковки. Течните остатъци от материала се обезвреждат в събирателен пункт за стари бои/лакове, сухите остатъци като строителни отпадъци, като  общински или битови отпадъци.

Гранична стойност допустима от ЕС за съдържание на ЛОС

За Duparol/Duparol-W (кат. A/c): 430 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 430 g/l ЛОС

Състав

Duparol: Акрилна смола, титаниев диоксид, силикати, калциев карбонат, алифатни и ароматни въглеводороди, добавки

Duparol-W: Акрилна смола, титаниев диоксид, силикати, калциев карбонат, алифатни и ароматни въглеводороди, добавки, агент за защита на филма.