Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Препоръчани основи

Основите трябва да бъдат чисти, сухи, без разделителни вещества. Спазвайте ВОБ, глава C, DIN 18363, алинея 3.

Подготовка на основата

За постигане на равномерно цветово покритие се препоръчва уеднаквяване абсорбцията на основата. При покритие върху пръскани или неравномерни мазилки, след грундиране със  Sylitol-Konzentrat 111 (разреден с вода 2:1), се препоръчва полагане с мече на междинен слой Sylitol-Minera. Върху напуканите, с много ремонтирани зони повърхности се препоръчва полагане на 1-2 слоя Sylitol-Minera. Sylitol-Minera се нанася с четка върху гладки повърхности и с мече  върху груби повърхности.

За предотвратяване на видими следи от добавени участъци, при големи повърхности продуктът трябва да се нанася от достатъчен брой работници, което да позволи нанасяне мокро върху мокро, с една ръка. При ръчно оцветяване трябва да се смеси цялото количество боя, за да се избегне получаването на различни цветове на боята.

Нови или вече съществуващи здрави термоизолационни системи с краен слой мазилки на базата на синтетични смоли, силиконови смоли, варо-циментови мазилки (P II): Старите мазилки се почистват на мокро чрез подходящи методи. При почистване с водна струя под налягане, това се извършва при най-висока температура на водата от 60°C и максимално налягане 60 бара. Спазвайте достатъчно време за съхнене след почистване. Полагането на крайно покритие Sylitol-Finish се извършва според вида на съответната повърхност,  съгласно следните законни показания за носещата основа. Замърсените с водорасли или гъби мазилки се обработват с Capatox според указанията. Евентуално, може да се използва специалната боя Sylitol-NQG с алгицидно и фунгицидно действие.

Мазилки от групи хоросан P Ic, P II и P III: Новите мазилки се боядисват след спазване на достатъчно време за съхнене, обикновено 2 седмици, при температура от около 20°C и относителна влажност на въздуха от 65%. При неблагоприятни метеорологични условия, като дъжд или вятър, се спазва значително по-продължително време.

Стари носещи мазилки: замърсените повърхности се почистват ръчно или механично, спазвайки законните разпоредби (например с водна струя под налягане или с водна струя под много високо налягане с добавка пясък). Почистване с мокра пясъчна струя е възможно само при хоросанови мазилки от групи PII и PIII. Замърсените с водорасли или гъби повърхности се почистват с водна струя, спазвайки законните разпоредби и се обработват с Capatox според указанията. Евентуално, може да се използва специалната боя Sylitol-NQG с алгицидно и фунгицидно действие. 

Мазилки с ронлив слой: Кредиращите, респективно ронливи повърхности, така наречения ронлив слой, който намалява сцеплението, се отстранява чрез обработка с Histolith Fluat, след което повърхността се измива.

Мазилки с минерални наслагвания по повърхността: Слоят с минерални наслагвания се отстранява се чрез обработка с Histolith Fluat, след което повърхността се измива.

Ремонтирани мазилки: При поправката на пукнатини и на участъците повредена мазилка се има предвид наличието на съвместимост между предишните мазилки и хоросана, използван за ремонтиране, като структура и устойчивост. За ремонт се препоръчва готов за ползване хоросан, Trass-calcar или Trass-ciment. Ремонтираните зони трябва добре да се втвърдят и да изсъхнат, обработват се с Histolith Fluat, след което се измиват. Обработката с Histolith Fluat трябва да надвишава коригираната зона с 1-2 дължини на четката. Ако ремонтираните участъци са големи (нови и стари мазилки), цялата мазилка се обработва и се измива

Стари минерални слоеве: Старите повърхности със сцепление се почистват на сухо или мокро. Старите, увредени минерални слоеве се отстраняват чрез шлайфане, остъргване с шпакла или отделяне на слоя, след което се измива цялата повърхност. Грундира се с Sylitol-Konzentrat 111, разреден с вода в пропорция 2:1.

Неносещи основи, покрити със стари дисперсионни бои: Отстраняват се изцяло чрез подходящи методи, механично или чрез остъргване, след което се почистват със силна струя топла вода, спазвайки се действащите законни разпоредби. Остърганите и неабсорбиращи повърхности се грундират със Sylitol-Minera. Остърганите и силно абсорбиращи повърхности се укрепват чрез грундиране със Sylitol-Konzentrat 111 разреден с вода в пропорция 2:1, след което се нанася междинен слой Sylitol-Minera

Стари, носещи дисперсионни бои: Замърсяванията и леко кредиращият слой се почистват с вода под налягане или чрез други подходящи методи, спазвайки законните разпоредби. Нанася се междинен слой Sylitol-Compact.

Мазилки с песъчлива повърхност: Цялата повърхност се почиства на сухо с четка, след което се почиства с водна струя под налягане, спазвайки законните разпоредби.

Мазилки на минерална или силикатна основа от термоизолационни системи: Замърсените и атакувани от водорасли повърхности се почистват с водна струя под слабо налягане, спазвайки законните разпоредби, добавяйки почистващи препарати, ако е необходимо. Не се почистват механично. Замърсените от водорасли и гъби повърхности се обработват с Capatox според указанията. Може да се използва специалната боя Sylitol-NQG с алгицидно и фунгицидно действие.

Неизмазани зидове от варовиков камък: Подходящи за боядисване са само устойчивите на замръзване  тухли , без обезцветяващи странични материали като пясък или глина. Фугите на зида трябва са без пукнатини и без разделителни вещества. Солните ефлоресценции се почистват на със суха четка. Върху кредиращите/ронливи повърхности се нанася Histolith Fluat, след което се измива. Връзките на покриви, прозорци и подове трябва да се изпълнят в съответствие с директивите на Асоциацията за варовиков камък. Да се спазва лист БФС нр. 2.

Естествен камък: Естествените камъни трябва да са твърди, сухи и без ефлоресценции. Камъните с ерозирали повърхности се подсилват чрез многократна обработка с Histolith Steinfestiger. Замърсените камъни се почистват с водна струя под налягане, спазвайки законните разпоредби. Камъните не се ремонтират с хоросан, а със заместители на естествения камък. Ремонтираните повърхности трябва да се втвърдят добре, като преди боядисване се обработват и се измиват.

Прогресивна влага: Поради прогресивната влага боядисаните повърхности се разрушават преждевременно. Оптимален резултат се постига само при нанасяне на хоризонтален хидроизолационен слой. Много добро и дълготрайно решение се предлага от система за саниране като системата Histolith Trass-Sanierputz. При старите сгради се получават много добри резултати чрез полагане на филтриращ слой (трошен камък) между терена и основите.

Нанасяне

Sylitol-Finish може да се нанася с четка или с мече.

Върху слабо и неравномерно абсорбиращи мазилки, зидове от неизмазан варовик и  грундирани основи: След подходяща подготовка се нанася един слой грунд Sylitol-Finish разреден с макс. 10% Sylitol Konzentrat 111. Като краен слой се нанася Sylitol-Finish разреден с макс. 3% Sylitol-Konzentrat 111.

Върху силно и неравномерно абсорбиращи мазилки и върху мазилки с песъчлива повърхност: След подходяща подготовка се нанася с четка наситен слой грунд, образуван от смес от 2 части Sylitol Konzentrat 111 и 1 част вода. Като междинен слой се нанася Sylitol-Finish, разреден с макс. 10% Sylitol-Konzentrat 111. Като краен слой се нанася Sylitol-Finish разреден с макс. 3% Sylitol- Konzentrat 111.

Като изравняващ слой: След изчакване на поне 7 дни за структурираната мазилка (в зависимост от метеорологичните условия.) Ако е необходимо Sylitol-Finish се разрежда с 3% Sylitol-Konzentrat 111. При нанасяне като изравняващ слой в цвета на мазилката, обикновено е достатъчно нанасянето само на един слой боя. При промяна на цвета трябва да се нанесат 2 слоя, един основен и един краен слой.

Разход

Oколо 150-200 ml / m2 за слой, при нанасяне върху гладки повърхности. При грубите повърхности разходът нараства. Точният разход се определя с проби.

Условия за обработка

Долна граница на температурата за обработка и съхнене: + 8°C на подслоя и въздуха

Време за изсъхване

При +20°C и 65% относителна влажност на въздуха изсъхва на повърхността и може да се положи следващ слой след 12 часа. Устойчивост на дъжд след около 24 часа. По-ниските  температури и висока влажност на въздуха удължават времето за съхнене.

Бележка

Цветове със степен на светлост < 20 не могат да се нанасят върху термоизолационни системи. Изравняващият слой не притежава техническо-функционалните характеристики. Той се използва само, за да предотвратяване на неравномерности в цветовете на цветните мазилки.

Материалът не се нанася в зони под действието на директни слънчеви лъчи, дъжд, висока влажност (мъгла) или силен вятър. Ако е необходимо използвайте защитни мрежи. Обърнете внимание на замръзването през нощта. Не се препоръчва нанасянето му върху следните повърхности: лакирани, със солни ефлоресценции, от пластмасов или дървен материал. Не се препоръчва използването на продукта върху хоризонтални повърхности, акумулиращи вода. При повърхностите с лек наклон трябва да се осигури перфектно стичане на водата, и едва след това да се нанася материала. При тъмните цветове, механично натоварване (одраскване) може да причини появата на черти с по-светъл цвят (ефект писане). Това е характерно за всички матови бои за външно приложение. Под влияние на влагата (напр. дъжд), чертите изчезват.

При плътните, студени основи или при продължителен процес на съхнене, дължащ се на неблагоприятните атмосферни условия (дъжд, роса, мъгла), по боядисаната повърхност може да се появят лъскави и лепкави, жълти/прозрачни следи от допълнителния материал. Тези допълнителни материали са разтворими във вода и лесно изчезват под действието на голямо количество вода, напр. няколко поройни дъждове. Това не повлиява отрицателно на качеството на сухия боядисан слой. Въпреки това, при следваща обработка, тези протичания/ допълнителни материали трябва да се намокрят предварително и след кратко изчакване да се отстранят изцяло. Необходимо е допълнително грундиране с CapaGrund Universal. Когато боята се нанася при подходящи климатични условия, не се наблюдава появата на тези следи от протичания.

При фасади изложени на специални климатични условия (висока влага) или повлияни от атмосферните условия, е налице завишен риск от появата на водорасли и гъби. За тези повърхности препоръчваме използването на нашия специален продукт Sylitol-NQG. Тези продукти съдържат вещества, които временно възпрепятстват появата на водорасли и гъби.

Следите от извършените повърхностни ремонти зависят по повече фактори и са неизбежни (лист БФС нр.25). Съвместимост с други покривни материали: За да запазат специфичните си свойства, продуктите Sylitol не трябва да се комбинират с други материали.

Защитни мерки: Повърхностите от стъкло, керамика, лакове, клинкер, естествен камък, и варовик трябва да се покрият. Петната боя се почистват веднага с много вода. При нанасяне на материала с пръскане или с мече при силен вятър трябва да се използват защитни платна.

Мерки за конструкциите: релефните строителни елементи (первази, корнизи и др.) трябва да бъдат предпазени професионално, за да се предотврати замърсяването и прекаленото навлажняване на стените.

Повърхности със солни ефлоресценции: При покритие на повърхности със солни ефлоресценции не може да се даде гаранция за дълготрайна устойчивост на боядисания слой или за изчезване на ефлоресценциите