Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Мерки за безопасност (валидни към датата на публикация)

R52/53 Вреден за водните организми, може да предизвика дълготрайни неблагоприятни ефекти върху водната среда. S2 Да се съхранява на недостъпни за деца места. S62 При поглъщане не предизвиквайте повръщане, потърсете веднага лекарска помощ и покажете опаковката или етикета. S29 Да не се изхвърля в канализацията. S61 Да не се допуска изпускане в околната среда. Нанася се само с четка или мече. При шлайфане да се използват филтри за прах P2. S51 Да се използва само в помещения с добра вентилация. S20/21 Забранява се консумацията на храни и напитки и пушенето по време на ползване на продукта. S26/28 При контакт с очите или кожата да се измият веднага с много вода. Инструментите се измиват веднага след ползване с вода и сапун.

 

Депониране

Подлежат на рециклиране само празни опаковки. Течните остатъци от материала се обезвреждат в събирателен пункт за стари бои/лакове, сухите остатъци като строителни отпадъци, като  общински или битови отпадъци.

Състав

Дисперсия на изкуствена смола, пигменти, минерални пълнители, вода, добавки, консерванти.

Гранична стойност допустима от ЕС за съдържание на ЛОС

За този продукт (кат. A/c): 40 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 20 g/l ЛОС.

Техническа информация

В тази публикация не могат да се разгледат всички основи, срещани на практика, както и  техническата им подготовка. При необходимост от подготовка на основи, различни от представените в тази техническа информация, трябва да се консултирате с техническо лице на Caparol или с наши търговски  представители. Ще се радваме да Ви предложим подробни съвети, за всеки отделен обект.