Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Препоръчани основи и подготовката им

Основите трябва да са чисти, сухи и без разделителни вещества.

Нови или вече налични цели термоизолационни системи с краен слой мазилки на базата на синтетични смоли, силиконови смоли, силикатни смоли,  варо-циментови мазилки (P II): Старите мазилки се почистват на мокро чрез подходящи  методи. При почистване с водна струя под налягане, температурата на водата да бъде макс. 60°C, с максимално налягане 60 бара. Спазвайте достатъчно време за съхнене след почистването. Полагането на финишен слой с материалите AmphiSilan се извършва в съответствие с вида на повърхността, спазвайки указанията, свързани с повърхността на основата.

Стари силикатни бои: Повърхностите се почистват механично или със силна водна струя, съгласно действащите разпоредби. Ронливите, повредени повърхности се отстраняват чрез остъргване и шлайфане. Нанася се едни слой грунд AmphiSilan-Putzfestiger.

Мазилки на базата на синтетични смоли и носещи силиконови смоли: Старите мазилки се почистват според обичайните методи. При почистване с водна струя под налягане, да се спазва достатъчно време за съхнене. Нанася се един слой грунд AmphiSilan-Grundierfarbe, респективно  Amphi-Silan-Putzfestiger. Новите мазилки на базата на синтетични смоли и силиконови смоли се боядисват без предварителна обработка. Върху декоративните минерални мазилки се нанася един слой грунд AmphiSilan-Grundierfarbe.

Носещи повърхности, покрити с дисперсионни бои: Леко лъскавите повърхности се шлайфат. Замърсените или кредиращи боядисани повърхности се почистват с водна струя под налягане. Грундират се с AmphiSilan-Putzfestiger.

Мазилки на базата на синтетични смоли, неносещи бои на базата на дисперсия или лак: Напълно се отстраняват, механично или със силна водна струя. Грундират се с AmphiSilan- Grundierfarbe, Абсорбиращите, порьозни или песъчливи се грундират с AmphiSilan- Putzfestiger.Междинен слой с AmphiSilan-Compact.

Зид от неизмазани тухли: За боядисване са подходящи само тухли устойчиви на замръзване или клинкер без чужди материали. Фугите на зида трябва да са без пукнатини и без соли. Грундират се с AmphiSilan-Putzfestiger. Ако при положения междинен слой AmphiSilan или AmphiSilan-Compact се появят кафеникави петна, като краен слой се полага един слой боя Duparol.

Зидовете от тухли от варовиков камък: За боядисване са подходящи само устойчиви на замръзване или без чужди материали като пясък или глина. Фугите трябва да са без пукнатини. Кредиращите/прахообразни повърхности се почистват. 

Солните ефлоресценции се почистват на сухо с четка. Да се спазват инструкциите от BFS нр.2. Грундира се с AmphiSilan-Tiefgrund LF. Като междинен слой се нанася  AmphiSilan-Compact.

Атакувани от мухъл повърхности: Боядисват се със специалната боя за външно приложение, съдържаща алгицидни и фунгицидни вещества ThermoSan. (Технически лист нр. 156).

Повърхности със солни ефлоресценции: Сухите солни ефлоресценции се отстраняват с четка. Грундират се с AmphiSilan-Putzfestiger. При покрития на повърхности със солни ефлоресценции не може да се даде гаранция за дълготрайната устойчивост на боята, респективно за изчезването на ефлоресценциите.

Повредени повърхности: Малките участъци с дефекти се ремонтират с Caparol Fassaden-Feinspachtel. Повредените повърхности с площ над 20 мм могат да се поправят с Histolith Renovierspachtel. Шпаклованата повърхност се грундира след това (технически лист нр. 710 и Nr.1029).

Разход 

Около 140 ml/m2 за слой върху гладки повърхности. Върху грапави повърхности  разходът нараства. Точният разход се определя след проби. Дебелината на слоя боя значително се повлиява от дългосрочния бактероциден и фунгициден ефект. Поради това Fungitex-W се нанася до насищане, в равномерен слой. Да не се нанася по-малко от минималната стойност предвидена за разход.