Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подходящи основи

Основата трябва да е здрава, суха, чиста и без каквито и да е материали, които биха могли да възпрепятстват добрата лепливост. В Германия: спазвайте VOB, част C, DIN 18363, параграф 3.


Подготовка на основата

Нови и съществуващи, стабилни системи с повърхности от синтетични свързани смоли (органични), силиконово-смолни мазилки/ шпакловки и варо-циментови разтвори (PII) /Минимална свиваща сила съгласно DIN EN 998-1: 1.5 N/mm²::Почистете съществуващите мазилки/ шпакловки с подходящ мокър почистващ метод. Максимална температура за водоструйката: 60 °C. Налягане: max. 60 bar. Оставете да изсъхне напълно. Нанесете  Muresko в съответствие с типа на съществуващите мазилки/ шпакловки и детайли, както е описано по-долу.

Мазилки/ шпакловки  група PII (Варо-циментови разтвори) и PIII (циментови разтвори):
Новите мазилки/ шпакловки трябва да бъдат оставени необработени за достатъчно дълго време, обикновено за около 2 седмици при 20 °C и 65% относителна влажност. Неблагоприятните климатични условия, повлияни от вятър или дъжд, увеличават процеса на съхнене и съответно трябва да се предвиди по-дълъг период на задържане.  Опасността от варовиковото натрошаване се намалява чрез нанасяне на допълнителен слой грунд CapaGrund Universal.

Бетон: Бетоновите повърхности със замърсявания върху горния слой трябва да бъдат почистени или механично, или с помощта на водоструйка, в съответствие с наредбите. Нанесете един грундиращ слой OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF върху силноабсорбиращи повърхности.

Циментово слепени талашитени плоскости: Нанесете един грундиращ слой от Disbon 481 EP-Uniprimer върху високо алкалните плоскости, за да избегнете варовиковото натрошаване.

Фасадно-тухлена зидария: Само абсорбиращите първокласни тухли, устойчиви на замръзване и без примеси са подходящи за външно покритие с боя. Тухлите трябва да са сухи и без соли или солни ронения, а смазката трябва да е без пукнатини. Грундирайте с Dupa-grund. Ако се появи кафяво обезцветяване при междинния слой, нанесете още един слой  фасадна боя Duparol.

Здрави покрития  боя: Почистете замърсените, ронещи се покрития с боя с помощта на водоструйка в съгласие с наредбите. Нанесете грундиращ слой с CapaGrund Universal.

Солидни синтетично-органични мазилки/ шпакловки: Почистете съществуващите мазилки/ шпакловки с подходящи средства, напр. мокро почистване съгласно разпоредбите. Оставете повърхността да изсъхне. Нанесете един грундиращ слой Amphibolin, разтворен с най-много 5 % чешмяна (питейна) вода.

Нездрави покрития с емайл, дисперсна/ интериорна боя или синтетично-органични мазилки/ шпакловки: Премахнете напълно съществуващите покрития, използвайки подходящи средства, напр. механично или с препарат. Ако се използва препарат, почистете повърхността с водоструйка в съответствие с наредбите и оставете да изсъхне. Нанесете един грундиращ слой с CapaGrund Universal. Варовиковите и силно абсорбиращите повърхности грундирайте с Dupa-grund.

Нездрави минерални покрития: Премахнете напълно покритието с помощта на четка, шкурка, водоструйка или друг подходящ метод в съответствие с наредбите. Оставете пласта да изсъхне добре и грундирайте с Dupa-grund.

Повърхности, замърсени от индустриални емисии или сажди: Нанесете покритие с разтворимата фасадна боя Duparol.

Пукнатини в мазилки/ шпакловки или бетон: Нанесете покритие с PermaSilan или Cap-elast.

Повърхности със солно ронене: Премахнете напълно роненето на солите със суха телена четка и грундирайте с Dupa-grund. Покритието на такива повърхности трябва да се отчита като риск, за който ние не можем да поемем отговорност (приложение без гаранция), тъй като и след цялостно третиране може да се появи ронене.

Дефекти: Поправете малките дефекти в минералните основи Caparol-Fassaden-Feinspachtel, за по дълбоки от 20 mm щети се препоръчва Histolith® Renovierspachtel и след това следва да се грундират поправените зони. 

Начин на нанасяне

Нанесете с четка за боя или валяк. За безвъздушно приложение е препоръчително да се нанесе Muresko Nespri-TEC, като се използва специалния разпръскващ метод Nespri-TEC.

Система за покритие на повърхността

Премахнете водораслите и плесените ( плесен/ мухъл) с помощта на водна струя в съответствие с наредбите. Третирайте повърхността с Capatox или FungiGrund и оставете да изсъхне добре.Първо или междинно нанасяне:Muresko, разредена с  10%  (питейна) вода. Завършващо покритие:Muresko, разредена с до 5%  (питейна) вода. За да се запази текстурата на  грубо-текстурните повърхности първото покритие трябва да бъде разтворено в макс.15 – 20 % а завършващото покритие в макс 10% вода

Разход

Около 200 ml/m²  върху равна повърхност. Върху груби повърхности съответно – повече. Точното количество най-добре се определя чрез пробно покритие.

Условия на приложение

Долна температурна граница за нанасяне и изсушаване: +5 °C за продукта, основата и околната среда.

Време за изсъхване

При 20 °C и 65% относителна влажност, повърхността е суха и може да се нанесе друг слой след 4-6 часа и да е устойчива на дъжд след 24 ч. Втвърдена и готова да бъде подложена на натоварване – след приблизително 3 дни. При по-ниски температури и по-висока влажност, времето, необходимо за изсъхване, се удължава.

Почистване на инструментите

Почистете инструментите (четки/ валяци) и оборудването за безвъздушно нанасяне веднага след употреба с  вода. .

Забележка

Продуктът не трябва да се нанася при директна слънчева светлина или на повърхности нагрети от слънцето, както и при силен вятър, мъгла или дъжд, висока влажност, предстоящи валежи или отрицателни температури и др. За да се избегне препокриване, материалът трябва да се нанася мокро-върху-мокро и без прекъсване. Не нанасяйте върху хоризонтални повърхности, изложени на дъжд или влага. Сияйността трябва да бъде над 30 за приложение върху здрави/ солидни AAC покрития и над 20 за стабилни ETICS/EWI системи.

Фасади в специални климатични условия (високо ниво на влагата) или обект на излагане на атмосферни влияния: Този продукт се предлага с консервант срещу износване на покриващия филм заради водорасли и мухъл/плесен за удължена – но не и неограничена – защита в зависимост от нивото на влагата и интензитета на органичното разпространение. Не може да се гарантира постоянна защита.FungiGrund може да се използва вместо OptiGrund E.L.F.за подготовка на повърхността при такова разпространение, след като почистващата процедура е приключила.Механичните натоварвания/ издрасквания върху матовата фасадна боя в тъмни нюанси може да предизвика появата на светли ивици (няма устойчивост на издраскване). 

В случай на влажни климатични условия (дъжд, роса, мъгла) могат да се появят жълтеникави прозрачни следи от добавките, имащи леко лъскав отблясък и вискозитет върху студени повърхности или поради забавено изсъхване, причинено от климатичните условия. Следите от добавките са водоразтворими и ще изчезнат при обилно количество вода, напр. обилни и чести валежи. Качеството на изсъхналото покритие няма да се повлияе от тези промени. В случай на директно пребоядисване, всички следи трябва да бъдат предварително намокрени и напълно заличени. Трябва да се нанесе допълнителен слой с CapaGrund Universal. Следите не могат да се появят, когато материалът се нанася при подходящи климатични условия.Туширането на повърхностите зависи от много параметри и става видимо чак след изсъхването.(За Германия:Информационен списък No. 25 на BFS)