Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подготовка на основата

Евентуалните натрупвания мухъл се отстраняват с измиване. Повърхностите се измиват с Capatox, респективно FungiGrund и се оставят да изсъхнат добре. Трябва да се имат предвид законните разпоредби (напр.разпоредбите за опасните вещества и биологичните материали).

Състав на отделните слоеве

Грунд, респективно междинен слой:  Fungitex-W разреден с макс. 10% вода.

Горен слой: Fungitex-W разреден с макс. 5% вода.

Начин на нанасяне

Нанася се с четка или с мече. Работните уреди се почистват след употреба. 

Препоръчани основи и подготовката им

Основите трябва да са чисти, сухи и без разделителни вещества.

Мазилки от групи хоросани P II и P III:

Твърдите мазилки,с нормална абсорбция се боядисват без предварително грундиране. Върху порьозните,песъчливи,абсорбиращи мазилки се нанася един слой грунд OptiGrund E.L.F., респективно CapaSol L.F.

Гипсовите шпакловки и хоросановите мазилки от група P IV

Нанася се един слой Caparol Haftgrund. Гипсовите мазилки се шлифоват с шкурка, отстранявайки се съединяващия слой отстранява се праха и се нанася един слой грунд Caparol-Tiefgrund TB.

Гипсови строителни плоскости :

Върху абсорбиращите плоскости се нанася един слой грунд OptiGrund E.L.F. или Caparol Tiefgrund TB. Върху много твърди и гладки плоскости се нанася един слой адхезивен грунд Caparol Haftgrund за по-добро сцепление. 

Плоскости от гипскартон:

Отстраняват се чрез шлифоване следите от шпакловането. Изшлайфаните зони с мек гипс се укрепват с дълбочинен грунд Caparol-Tiefgrund TB. След това се нанася един слой адхезионен грунд  Caparol-Haftgrund или CapaSol LF. При плоскостите с цветни петна от водоразтворими вещества, се нанася един слой фин филтриращ грунд Caparol AquaSperrgrund. Вижте техническия лист на  Caparol AquaSperrgrund.

Бетон:

Евентуалните остатъци от ронливи вещества, и от прахообразни, песъчливи вещества трябва да се отстранят.

Газобетон:

Грундира се с Capaplex разреден с вода в пропорция 1:3.

Зидовете от тухли от варовиков камък и от неизмазани тухли :

Боядисват се без предварителна подготовка.

Покрити с боя повърхности в добро състояние: 

Предходните слоеве матова боя, леко абсорбиращи, се боядисват без предварителна обработка. Стари слоеве лак или гланцови покрития се шлифоват до матово и се грундират с Caparol-Haftgrund.

Повърхности с повредена боя: 

Повредените повърхности покрити с лак, цветни дисперсии или мазилки на базата на синтетични смоли се отстраняват. Върху гладки, леко абсорбиращи повърхности се нанася един слой адхезионен грунд Caparol-Haftgrund. Абсорбиращите, порьозни и песъчливи повърхности се грундират с  OptiGrund E.L.F., респективно с CapaSol L.F. Повредените слоеве минерална боя се отстраняват механично и се почистват от прах.Грундират се с Caparol-Tiefgrund TB.

Слоеве боя на базата на лепило: 

Измива се добре повърхността и се нанася един слой дълбочинен грунд Caparol-Tiefgrund TB. 

Небоядисани грапави, релефни или отпечатани тапети:

Боядисват се без предварителна обработка.

Гладки тапети:

Изцяло се отстраняват. Измиват се остатъците от хартия и лепило. Нанася се един слой дълбочинен грунд Caparol Tiefgrund TB.

Повърхности с петна от никотин, вода, сажди или мазнини:  

Петната от никотин, както и от сажди или мазнини се измиват с вода и обезмасляващ почистващ препарат, след което се оставят да изсъхнат добре. Сухите петна от вода се почистват на сухо, с четка. Нанася се един слой изолиращ грунд Caparol AquaSperrgrund (технически лист нр. 384). При силно замърсените повърхности се използва като горен слой Caparol IsoDeck (технически лист нр. 848). 

Дърво и дървен материал:

Нанасят се лакове разредими с вода,екологични: Capacryl Acryl sau Capacryl PU.

Малки повредени повърхности:

След подходяща подготовка се поправят съгласно указанията за обработка с Caparol Akkordspachtel и, ако е необходимо,се нанася един слой грунд.

Разход 

Около 140 ml/m2 върху гладки повърхности. Върху грапави повърхности  разходът нараства. Точният разход се определя след проби. Дебелината на слоя боя значително се повлиява от дългосрочния бактероциден и фунгициден ефект. Поради това Fungitex-W се нанася до насищане, в равномерен слой. Да не се нанася по-малко от минималната стойност предвидена за разход.

Условия за работа

Долна граница на температурата за обработка и съхнене:  + 5°C за слой и въздух.

Време за изсъхване

При +20°C и 65% относителна влажност на въздуха, изсъхва повърхностния слой след 4-6 часа и може да се нанесе следващ слой. Изсъхва в дълбочина и може да се подложи на натоварване след около 3 дни. При по-ниски температури и по-голяма влажност на въздуха това време се удължава.  .

Бележка

В помещения,в които се съхраняват или се произвеждат храни не се използват грундове съдържащи разтворител. Поради това в тези помещения ще се използват само водоразтворими грундове, като напр.OptiGrund E.L.F. или Caparol Haftgrund. Боядисаните с Fungitex-W стаи се проветряват поне 3 дни. При използването на дълбочинен грунд Caparol Tiegrund TB в затворени помещения, може да се усети специфична миризма на разтворител. Поради това се препоръчва подходящо проветряване на работното помещение. В чувствителна среда се препоръчва използването на грунда AmphiSilan Putzfestiger, който  не съдържа ароматни вещества и е със слаба миризма.