Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Мерки за безопасност (валидни към датата на публикуване)

S2 Да се съхраняват на недостъпни за деца места. S26 При контакт с очите да се измият веднага с много вода. S23 Да не се вдишват изпаренията/аерозолите, образувани при пръскане. Да не се изхвърля в канализацията. S61 Избягвайте изпускане в околната среда. Да се консултират специалните инструкции/листа за безопасност. 

Обезвреждане

Рециклират се само празни опаковки. Течните остатъци от материала се обезвреждат в съответствие със законните разпоредби като отпадъци от бои на водна основа, сухите отпадъци от материала като сухи бои или домакински отпадъци. 

Допустими стойности за съдържание на ЛОС

За този продукт (категория A/a): 30 g/l (2010). Този продукт съдържа mах.30 g/l VOC.

Състав

Водна дисперсия от на стирен-акрилни кополимери, титаниев диоксид, силикати, калциев карбонат, вода, добавки, консерванти. 

Технически съвети

В тази публикация не могат да се разгледат всички основи, срещани на практика, както и техническата им подготовка. При необходимост от подготовка на основи, различни от представените в тази техническа информация, трябва да се консултирате с персонала ни или с наши търговски  представители.