Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Мерки за сигурност (валидни на датата на публикуване)

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Да се използва само в добре проветрени помещения. Забранено е да се яде и пие, както и да се пуши по време на употреба. В случай на контакт с очите или кожата, веднага изпръсквайте обилно с вода. Да не се изпуска в канализацията. Избягвайте разпръскване в околната среда. Почистете инструментите веднага след употреба със сапун и вода. Не вдишвайте изпаренията.

Отпадък

Само празни опаковки се рециклират. Течният скрап се изхвърля в събирателен пункт за стари бои / лакове, сух скрап като строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване, като общински или битови отпадъци.

Гранична стойност за съдържанието на ЛОС

Кат. A/a): 30 g/l (2010). Този продукт съдържа < 1 g/l COV.

Продуктов код

M-DF01

Композиция

Поливинилацетатна смола, пигменти, силикати, целулоза, парафинови восъци, вода, добавки, консерванти (метилизотиазолинон, бензизотиазолинон).