Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Съвети за безопасност (валидни при дата на публикуване)

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Може да причини алергична кожна реакция. Вреден при поглъщане. Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. Да не се използва само на открито или в добре проветрени помещения. Вреден за водните организми с дълготрайни ефекти. Избягвайте разпръскване в околната среда. Носете защитни ръкавици / предпазно облекло / предпазни очила / предпазна маска за лице. ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: измийте обилно със сапун и вода. В случай на кожно дразнене или обрив: консултирайте се с Вашия лекар. Да се съхранява в добре проветрено помещение. Съхранявайте контейнера плътно затворен.

Отпадък

Рециклират се само напълно празни опаковки.

Гранична стойност за съдържанието на ЛОС

Кат. A/j): 140 g / l (2010 г.). Този продукт съдържа <140 g / l ЛОС