Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Съвети за безопасност

Дразни кожата. Реална опасност от увреждане на очите. Не вдишвайте прах или изпарения. Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. В случай на контакт с очите, те трябва да се мият добре с много вода в продължение на няколко минути. Ако е възможно, всички контактни лещи ще бъдат отстранени и очите ще продължат да се изплакват с вода. При поглъщане: изплакнете устата с вода. Не предизвиквайте повръщане. Незабавно се консултирайте с лекар. По време на процеса на кандидатстване се препоръчва използването на подходящи защитни средства.

Извеждане от експлоатация

Само празни контейнери са за рециклиране. Остатъците от втвърден материал се изхвърлят като строителни отпадъци или отпадъци.