Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Măsuri de securitate (valabile la data publicării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. În caz de contact cu ochii sau cu pielea, clătiți imediat cu apă. A nu se arunca la canalizare. A se evita dispersarea în mediu. Uneltele se curăță imediat după utilizare cu apă și săpun. A nu se inhala vaporii de produs. Utilizati pentru protecție filtre combinate A2/P2.

Conține: 2-metil-2H-izotiazol-3-onă. Poate provoca o reacție alergică. Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.

Rețineți (valabil la data publicării)

Informații suplimentare: A se vedea Fișa cu date de securitate.

Dezafectare

Pot fi reciclate numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.

Cod produs vopsele și lacuri

M-DF02

Compoziție

Poliacrilat / polivinil acetat, materiale minerale de umplutură, apă, aditivi, conservanți (metil / benzisothiazolinon)

Consultanță tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu se găsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Tel.: 0800 800 600
E-Mail: tehnic@caparol.ro

Мерки за безопасност (валидни на датата на публикуване)

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Да се използва само на открито или в добре проветрени помещения. Да не се яде, пие или пуши по време на употреба на продукта. При контакт с очите или кожата незабавно да се изплакне с вода. Да не се изпуска в канализацията. Избягвайте разпръскване в околната среда. Почистете инструментите веднага след употреба със сапун и вода. Не вдишвайте парите на продукта. Използвайте комбинирани филтри A2 / P2.

Отпадък

Само празни опаковки могат да бъдат рециклирани. Течният скрап се изхвърля в събирателен пункт за стари бои / лакове, сух скрап като строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване като общински или битови отпадъци.

Продуктов код

M-DF02

Композиция

Полиакрилат / поливинилацетат, минерални пълнители, вода, добавки, консерванти (метил / бензизотиазолин)