Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Мерки за безопасност (валидни на датата на публикуване)

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Да се използва само на открито или в добре проветрени помещения. Да не се яде, пие или пуши по време на употреба на продукта. При контакт с очите или кожата незабавно да се изплакне с вода. Да не се изпуска в канализацията. Избягвайте разпръскване в околната среда. Почистете инструментите веднага след употреба със сапун и вода. Не вдишвайте парите на продукта. Използвайте комбинирани филтри A2 / P2.

Отпадък

Само празни опаковки могат да бъдат рециклирани. Течният скрап се изхвърля в събирателен пункт за стари бои / лакове, сух скрап като строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване като общински или битови отпадъци.

Продуктов код

M-DF02

Композиция

Полиакрилат / поливинилацетат, минерални пълнители, вода, добавки, консерванти (метил / бензизотиазолин)