Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Мерки за безопасност (валидни към датата на публикация)

Да се съхранява на недостъпни за деца места. При контакт с очите изплакнете добре с вода. Да не се излива във водите, канализацията или почвата. Техническият лист за безопасност на продукта се предоставя по искане.

Депониране

Рециклират се само празни опаковки. Остатъците от материала се обезвреждат съгласно законните разпоредби като отпадъци от бои на водна основа, сухи остатъци от изсъхнали бои или като битови отпадъци.

Гранична стойност допустима от ЕС за съдържание на ЛОС

За този продукт (кат. A/a): 30 g/l (2010). Този продукт съдържа 2 g/l ЛОС

Състав

Дисперсия на базата на поливинилацетатни смоли, титаниев диоксид, вода, добавки, консерванти.