Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Мерки за безопасност

Да се съхранява на недостъпни за деца места. При контакт с очите или кожата, измийте веднага с много вода. Да не се вдишват изпаренията, образували се при пръскане на продукта. Да се използва само в помещения с добра вентилация. Забранява се консумацията на храни или напитки както и пушенето по време на ползване. Да не се изхвърля в канализацията. Да се избягва изхвърляне в околната среда. Допълнителни указания: вижте листа за безопасност на продукта. Съдържа: 1,2- бензизотиазол -3(2H)-, 2-метил-2Н-изотиазол-3-он. Може да предизвика алергична реакция.  

Извеждане от експлоатация

Могат да се рециклират само празни опаковки. Течните остатъци материал се обезвреждат в  пуктове за събиране на стари бои/лакове, сухите остатъци материал се обезвреждат като  строителни отпадъци, като общински или битови отпадъци.  

Гранична стойност допустима от ЕС за съдържание на ЛОС 

за този продукт (кат. A/b): 100 g/l (2010). Този продукт съдържа <1 g/l ЛОС.