Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Съвети за безопасност

Дразни кожата. Риск от тежко увреждане на очите. Да се съхранява на място, недостъпно за деца.  Не вдишвайте прах. Да се избягва контакт с кожата и очите. При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. Да се носят подходящи ръкавици и предпазни средства за очите / лицето. При поглъщане незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета.

Депониране

Течен компонент на CarboNit:

Само празни опаковки се рециклират. Течният скрап от материала се изхвърля като боя на базата на отпадъчна вода, сухи отпадъчни материали като сухи бои или битови отпадъци съгласно законовите разпоредби.

CarboNit прахообразен компонент:

Рециклира се само празната торба (без прах). Остатъците от втвърден материал се изхвърлят като отпадъци за строителство или разрушаване.