Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Мерки за безопасност (валидни към датата на публикация)

Да се съхранява на недостъпни за деца места. При пръскане да се избягва вдишването. По време на нанасяне на продукта и след това да се осигури подходяща вентилация. При контакт с очите или кожата изплакнете веднага с вода. Да не се излива във водите, канализацията или в почвата. Други указания: вижте техническия лист за безопасност на продукта.

Депониране

Подлежат на рециклиране само празни опаковки. Опаковката с течни остатъци от материала могат да се изхвърлят като отпадъци от бои на водна основа, а твърдите остатъци като втвърдени бои или битови отпадъци. 

Гранична стойност допустима от ЕС за съдържание на ЛОС

За този продукт (категория A/i): 130 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 130 g/l ЛОС.

Състав

Полиуретанова/ полиакрилна смола, титаниев диоксид, силикати, калциев карбонат, вода, гликоли, естер алкохол, добавки, консерванти.