Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Съвети за безопасност

Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. Дръжте далеч от деца. Избягвайте изпускане в околната среда. Осигурете добра вентилация по време на употреба и сушене. Да не се поглъща и да не се пуши по време на употреба на продукта. В случай на контакт с очите или кожата, веднага и старателно изплакнете с вода. Да не се допуска продуктът да навлезе в канализацията, водните пътища или почвата. Почиствайте съдовете веднага след употреба със сапун и вода. Не вдишвайте спрея.

Съдържа 1,2-бензизотиазол-3 (2Н) -он, 2-метил-2Н-изотиазол-3-он. Може да предизвика алергична реакция.

Отпадък

Материалите и всички свързани опаковки трябва да се изхвърлят по безопасен начин в съответствие с пълните изисквания на местните власти. Особено внимание трябва да се обърне на отстраняването на отпадъците от площадката в съответствие със стандартните процедури на строителната площадка.