Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Мерки за безопасност (валидни към датата на публикация)

Запалим. С дразнещ ефект върху дихателния апарат. Вреден за водните организми, може да предизвика дълготрайни неблагоприятни ефекти при изливане във води. Многократният контакт с кожата може да предизвика съхнене или напукване на кожата. Изпаренията от продукта могат да предизвикат сънливост или умора. Да се съхранява на недостъпни за деца места. Опаковката трябва да се съхранява на проветриво място. Да се съхранява предпазен от източници на запалване – пушенето забранено. Да се избягва вдишване при пръскане на боята. Да не се изпуска във водите, канализацията или почвата. При недостатъчна вентилация е задължително ползването на средства за защита на дихателните пътища. Материалът се нанася само на места с добра вентилация. При поглъщане да не се предизвиква повръщане. Да се потърси незабавно лекарска помощ и да се представи опаковката или етикета на продукта. Да се избягва контакт с очите или кожата. Други показания: вижте техническия листа за безопасност на продукта.

Депониране

Подлежат на рециклиране само празни опаковки. Опаковката с остатъци от материала се предават на специални места за събиране на стари лакове.

Гранична стойност допустима от ЕС за съдържание на ЛОС

За този продукт (категория A/i): 500 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 500 g/l ЛОС.