Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Съхранение

На сухо и прохладно място. При затворена оригинална опаковка  срокът на годност е минимум 24 месеца.

Съвети за безопасност (валидни към датата на публикуване)

При допир с кожата са възможни алергични реакции. Грундът е вреден за водни организми, при попадане във водоеми може да има продължителни вредни въздействия. Вреден за човешкото здраве! Повторен контакт може да доведе до напукване на кожата. Да се пази от деца! Опаковките да се съхраняват плътно затворени - на проветриво място! Да се държи далече от храни, напитки и фуражи. Да не е в близост до запалими източници - да не се пуши! По време на работа да не се употребяват храни и напитки! Не вдишвайте парите/ аерозола - може да предизвика увреждане на белите дробове! Да не се допуска контакт с очите и кожата! Не трябва да попада в канализацията, водоеми и в почвата! При поглъщане да не се предизвиква повръщане! Незабавно потърсете лекарска помощ и покажете този етикет! За повече сведения, вижте Техническия лист за безопасност.

Указания за употреба и рискове: Продуктите за защита на дървесина съдържат биоцидни активни вещества за предпазване на дървото от животински и растителни вредители. Затова да се използват само след запознаване с указанията за употреба и само на места, където тази защита е необходима! Неправилната употреба може да доведе до увреждане на здравето и околната среда! Тези продукти не трябва да се използват при дървени материали, които са в директен контакт с храни и фуражи! Също така с тези продукти  да не се обаработват вътрешни повърности на кошери, оранжерии и сауни. Да се предпазват и растенията!Да не се употребява в закрити помещения!Да се избягва контакт с кожата и очите! Използвайте защитно облекло (ръкавици и предпазни очила). При злополука, влошено състояние или поглъщане, незабавно  потърсете медицинска помощ и покажете етикета на опаковката!   Да не се работи при открити източници на светлина и огън!По време на нанасяне и съхнене да се осигури достатъчна вентилация!

ЕС-гранична стойност на съдържание на ЛОС

(Кат. А/j): 30 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 30g/l ЛОС.

Продуктов код

HSM-LV20

Отпадък

За рециклиране да се предават само изпразнени кутии. Oстатъците да се предават на места за събиране на отпадъци от стари лакове. ЕАК/АVV 03 02 05.

Клас на опаност на замърсяване на водата

WGK 2 в съответствие с VwVwS.