Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Съвети за безопасност( актуални към датата на публикация)

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Пазете от източници на топлина / искри / открит пламък / горещи повърхности. Избягвайте да вдишвате прах / дим / газ / мъгла / пари / спрей. Избягвайте контакт с очите и кожата. Избягвайте разпръскване в околната среда. Ако вентилацията е недостатъчна, носете маска. Да се използва само на открито или в добре проветрени помещения. ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. Да се съхранява в добре проветрено помещение. Съхранявайте контейнера плътно затворен.

Отпадък

Само празни опаковки могат да бъдат рециклирани. Остатъците от течните материали могат да се изхвърлят като бои на основата на отпадъчни води и сухи материали като втвърдени бои или битови отпадъци.

ЕС-гранична стойност на съдържание на ЛОС

(Кат. А/j): 700 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 510g/l ЛОС.

Продуктов код

M-KH02