Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Мерки за безопасност (валидни към датата на публикация)

Да се съхранява на недостъпни за деца места. При контакт с очите или кожата да се изплакнат веднага с много вода. При поглъщане да се потърси спешно лекарска помощ, тъй като може да унищожи чревната флора. Да не се излива във води. Продуктът се нанася с пръскане само в закрити помещения, предназначени за такова приложение. Техническият лист за безопасност на продукта се предоставя при поискване.

Депониране

Подлежат на рециклиране само празни опаковки. Течните остатъци от материала могат да се изхвърлят като отпадъци от бои на водна основа, а сухите отпадъци от материала като отпадъци от втвърдени бои или битови отпадъци.

Гранична стойност допустима от ЕС за съдържание на ЛОС

За този продукт (категория A/e): 130 g/l (2010). Този продукт съдържа макс 60 g/l ЛОС.