Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Препоръчани основи

Стабилни или с ограничена стабилност дървени строителни елементи, или нестабилни такива. Основите трябва да са чисти, носещи и без разделителни вещества. Влагата на дървото не трябва да надвишава 13% при стабилните дървени строителни елементи  и 15% при нестабилните такива или при елементите с ограничена стабилност. Да се имат предвид принципите за защита на дървото. Те са в основата на дълготрайната защита на дървото с покривни материали.

Да се вземат предвид указанията от лист БФС нр. 18 Глава. 2.2.3 преди боядисване на дървените строителни елементи под формата на плочи, като например плочите от масивно дърво, дървени плочи с фурнирен слой, плочи от дървени стърготини или плочи от дървесни влакна.  

Подготовка на основата

Указания за поддръжка на боядисаните дървени строителни елементи: Дълготрайно запазване на боядисаните дървени строителни елементи може да се осъществи само с редовна професионална поддръжка. Указания за поддръжката и необходимите времевите интервали на поддръжка са уточнени в лист БФС нр. 18 Приложение В.

Нови дървени повърхности: Плоските и гладки дървени повърхности се шлайфат в посока на влакното и се почистват добре. Отстраняват се чуждите тела от дървото, като например смолата. Импрегнират се с CapacrylHolzschutzGrund.

Стари дървени повърхности: Дървените повърхности, засегнати от неблагоприятните атмосферни условия, сиво оцветени, се шлайфат и почистват до достигане на носеща дървена повърхност, неоцветена. Импрегнира се с Capacryl HolzschutzGrund.

Подготовка на материала

Capadur TwinProof е готов за нанасяне. Разбърква се преди употреба. При нанасяне с четка да се използват четки за акрилни лакове, със смесен естествен и полиестърен косъм (напр. Орелмикс). При нанасяне с мече да се използват мечета от полиамид с къс косъм, като материалът се обработва след това с четка.

Сapadur TwinProof съдържа активни биоцидни вещества – защитен филм срещу гъби и водорасли и поради това нанасянето му с пръскане се извършва само в затворените помещения, предназначени за такова приложение.

Нанасяне

Небоядисани дървени елементи: само на открито. Основата се подготвя спрямо БСФ. лист нр. 18. Импрегниране: Capacryl  HolzschutzGrund. Грундиране: Capadur Twinproof; Междинен слой: Capadur Twinproof; Краен слой: Capadur Twinproof.

Разход

70-100 ml/m2 / слой. Естеството на дървената повърхност (напр. грапавост, абсорбционна способност и др.), се отразяват и върху разхода. Точният разход се определя с проби.

Условия за обработка

Минимум + 8°C температура на основата, материала и въздуха.

Време за изсъхване

При температура от 20 ̊ С и 65 % относителна влажност на въздуха може да се положи следващ слой след минимум1 час. Боядисаните строителни елементи могат да се подреждат на купчини след минимум 8 часа. Изсъхва в дълбочина след около 2 дни. При ниски температури и висока влажност на въздуха, или при слаба циркулация на въздуха, напр. плътно складиране на строителните елементи, времето се удължава.

Почистване на инструментите

Почистват се с вода веднага след ползване