Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Съхранение

24 месеца в оригиналния контейнер плътно затворен, съхранява се на сухо, хладно място, защитено от замръзване. Кутиите да се съхраняват плътно затворени. Отворените е добре да се изразходват напълно!  Остатъците да се пресипят в по-малък съд и да се запечатат херметически. (За целта обърнете за кратко затворената опаковка с капака надолу!)

Съвети за безопасност

Повторен контакт може да доведе до напукване на кожата. Да се пази от деца! Опаковките да се съхраняват плътно затворени - на проветриво място! Да се пази от запалими източници. Да не се пуши в близост! Не вдишвайте парите/ аерозола! Да не се допуска контакт с очите и кожата! Не трябва да попада в канализацията, водоеми и в почвата! При недостатъчно проветрение да се използва дихателна маска! При поглъщане да не се предизвиква повръщане! Незабавно потърсете лекарска помощ и покажете опаковката или този етикет! Съгласно европейски регламент 528/2012 този продукт се определя като "третирано изделие" (не е биоциден продукт) и съдържа следните биоциди: 1,2-бензизотиазолинон-3-он (CAS № 2634-33-5) 2-метил-4-изотиазолин-3-он (CAS № 2682-20-4), хидроксифенил бензотриазол (UV филтър) 96478-09-0;

Отпадък

За рециклиране да се предават само изпразнени кутии. Oстатъците да се предават на места за събиране на отпадъци от стари лакове.

ЕС-гранична стойност на съдържание на ЛОС

от тези продукти (кат. А / д): 130g/l (2010 г.). Този продукт съдържа макс. 30 g/l ЛОС.

Продуктов код

M-KH01