Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Финишния слой на фасадата е много важен елемент, на който трябва да обърнем внимание. Мазилките подобряват  топлоизолационните свойства на сградата, като едновременно с това я предпазват от атмосферни влияния. Качествата на едно фасадно покритие, както и неговото дълготрайност се определят от два основни показателя – водопоглъщаемост и паропропускливост.

Коефициента на водопоглъщаемост W /W1, W2 и W3/ показва какво количество вода ще попие финишния продукт при обливане с вода за определено време, например при дъжд. Колкото повече вода попива, толкова по-бързо ще се разруши мазилката и срока на експлоатация намалява. При клас W1 количеството вода е > 0,5 kg/m²h0.5; при клас W2 е между ≤ 0,5 и > 0,1; при клас W3 водата е ≤ 0,1 kg/m²h0.5 . Тоест мазилка с клас W3 е с най-добри показатели.

Другия важен показател епаропропускливостта V, [g/( m²d)]. Той показва свойството на материла да пропуска пари, през определена площ за единица време. Колкото по-висок е този показател, толкова  по-качествен е продукта. Клас V1 /висок/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  >150; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m:  <0,14. Клас V2 /среден/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤150 и >15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥0,14 и <1,4.  Клас V3 /нисък/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥1,4

Като се има предвид тази информация, лесно можем да направим заключението, че мазилките от най-висок клас са онези, които имат V1 и W3 като показатели.  

Мазилки, шпакловъчни смеси

Мерки за безопасност (валидни към датата на публикация)

Гасена вар (калциев хидроксид), цимент. Този прахообразен минерален продукт има алкално (основно) действие. Дразни очите, дихателните пътища и кожата. Да се съхранява на недостъпни за деца места. Да не се вдишва праха. При контакт с очите да се изплакнат веднага обилно с вода и да се  потърси лекарска помощ. При контакт  с кожата да се измие веднага с много вода и сапун. При работа с продукта трябва да се носят подходящи защитни ръкавици или очила, респективно защитна маска. При поглъщане да се потърси лекарска помощ и да се покаже опаковката или етикета.

Препоръчва се продукта да се нанася само от професионалисти!

Отпадък

Продуктът се обезврежда на места за събиране на строителни отпадъци или проблемни материали. Да не се изхвърля на едно място с битовите отпадъци. Да не се изхвърля във водите, канализацията или почвата.

Клас на опасност за водата

WGK 1, ниска опасност за водата.