Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Финишния слой на фасадата е много важен елемент, на който трябва да обърнем внимание. Мазилките подобряват  топлоизолационните свойства на сградата, като едновременно с това я предпазват от атмосферни влияния. Качествата на едно фасадно покритие, както и неговото дълготрайност се определят от два основни показателя – водопоглъщаемост и паропропускливост.

Коефициента на водопоглъщаемост W /W1, W2 и W3/ показва какво количество вода ще попие финишния продукт при обливане с вода за определено време, например при дъжд. Колкото повече вода попива, толкова по-бързо ще се разруши мазилката и срока на експлоатация намалява. При клас W1 количеството вода е > 0,5 kg/m²h0.5; при клас W2 е между ≤ 0,5 и > 0,1; при клас W3 водата е ≤ 0,1 kg/m²h0.5 . Тоест мазилка с клас W3 е с най-добри показатели.

Другия важен показател епаропропускливостта V, [g/( m²d)]. Той показва свойството на материла да пропуска пари, през определена площ за единица време. Колкото по-висок е този показател, толкова  по-качествен е продукта. Клас V1 /висок/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  >150; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m:  <0,14. Клас V2 /среден/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤150 и >15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥0,14 и <1,4.  Клас V3 /нисък/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥1,4

Като се има предвид тази информация, лесно можем да направим заключението, че мазилките от най-висок клас са онези, които имат V1 и W3 като показатели.  

Мазилки, шпакловъчни смеси

Препоръки за безопасност (валидни към датата на публикуване)

Да се пази от деца. При шлифоването използвайте филтър против прах Р2. Да не се яде, пие или пуши по време на работа с продукта. При контакт с очите веднага ги изплакнете обилно с вода и се съветвайте с лекар. При контакт с кожата, веднага изплакнете мястото с вода и сапун. Да не се изхвърля в канализацията. Да се избягва разпръсването на продукта в околната среда. В случай на инцидентно поглъщане, не провокирайте повръщане; незабавно се консултирайте с лекар и му покажете опаковката (съда) или етикета на продукта. Не вдишвайте изпаренията/аерозолите, образувани при пулверизирането.
Замърсените повърхности с индустриален пушек или сажди се измиват с водна струя под налягане с добавен препарат, съгласно законовите разпоредби.
Не се препоръчва за повърхности с ефлоресцентни отлагания, както и за повърхности от пластмаса или дърво.

Отвеждане на отпадъците 

Рециклират се само празни опаковки. Течните отпадъци от материала се премахват съгласно законовите разпоредби за отпадъци като бои на водна основа, а за сухи остатъци от материала като изсъхнали бои или други, се прилага разпоредбата CED 080 112.