Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Финишния слой на фасадата е много важен елемент, на който трябва да обърнем внимание. Мазилките подобряват  топлоизолационните свойства на сградата, като едновременно с това я предпазват от атмосферни влияния. Качествата на едно фасадно покритие, както и неговото дълготрайност се определят от два основни показателя – водопоглъщаемост и паропропускливост.

Коефициента на водопоглъщаемост W /W1, W2 и W3/ показва какво количество вода ще попие финишния продукт при обливане с вода за определено време, например при дъжд. Колкото повече вода попива, толкова по-бързо ще се разруши мазилката и срока на експлоатация намалява. При клас W1 количеството вода е > 0,5 kg/m²h0.5; при клас W2 е между ≤ 0,5 и > 0,1; при клас W3 водата е ≤ 0,1 kg/m²h0.5 . Тоест мазилка с клас W3 е с най-добри показатели.

Другия важен показател епаропропускливостта V, [g/( m²d)]. Той показва свойството на материла да пропуска пари, през определена площ за единица време. Колкото по-висок е този показател, толкова  по-качествен е продукта. Клас V1 /висок/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  >150; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m:  <0,14. Клас V2 /среден/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤150 и >15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥0,14 и <1,4.  Клас V3 /нисък/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥1,4

Като се има предвид тази информация, лесно можем да направим заключението, че мазилките от най-висок клас са онези, които имат V1 и W3 като показатели.  

Мазилки, шпакловъчни смеси

Препоръки за безопасност (валидни към датата на публикуване)

Продуктът е вреден за водните организми, с дългосрочно действие. Да се съхранява недостъпен за деца. При поглъщане да се извърши незабавна консултация с лекар и да му се покаже опаковката или етикетът ѝ, тъй като чревната флора може да бъде увредена. Не бива да се позволява остатъците да попаднат в канализацията или водните басейни, или пък в почвата. При работи по шлайфане (шкурене – бел. пр.) да се използва филтър за прах Р2. Да се осигури основно проветряване по време на обработване и съхнене. Да се избягват хранене, пиене на течности и пушене по време на употреба на мазилката. При допир с очите или кожата те трябва незабавно да се изплакнат основно с вода.

Този продукт е „третирана стока” според Регламент (ЕС) 528/2012 (не е продукт, съдържащ биоциди) и съдържа следните биоцидни активни вещества: карбендазим (№ по CAS 10605-21-7 /регистрация от американско издателство за химичните вещества/), тербутрин (№ по CAS 886-50-0), изопротурон (№ по CAS 34123-59-6), 2-октил-2H-изотиазол-3-он ((№ по CAS 26530-20-1)

Отпадъците 

Предавайте за рециклиране само изпразнени без остатък опаковъчни кутии. Предавайте течните остатъци от материала в събирателния пункт за стари бои/лакове, изсъхналите остатъци от материала се отвеждат като строителни отпадъци и отпадъци от разрушителни работи или като твърди битови или битови отпадъци