Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Финишния слой на фасадата е много важен елемент, на който трябва да обърнем внимание. Мазилките подобряват  топлоизолационните свойства на сградата, като едновременно с това я предпазват от атмосферни влияния. Качествата на едно фасадно покритие, както и неговото дълготрайност се определят от два основни показателя – водопоглъщаемост и паропропускливост.

Коефициента на водопоглъщаемост W /W1, W2 и W3/ показва какво количество вода ще попие финишния продукт при обливане с вода за определено време, например при дъжд. Колкото повече вода попива, толкова по-бързо ще се разруши мазилката и срока на експлоатация намалява. При клас W1 количеството вода е > 0,5 kg/m²h0.5; при клас W2 е между ≤ 0,5 и > 0,1; при клас W3 водата е ≤ 0,1 kg/m²h0.5 . Тоест мазилка с клас W3 е с най-добри показатели.

Другия важен показател епаропропускливостта V, [g/( m²d)]. Той показва свойството на материла да пропуска пари, през определена площ за единица време. Колкото по-висок е този показател, толкова  по-качествен е продукта. Клас V1 /висок/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  >150; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m:  <0,14. Клас V2 /среден/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤150 и >15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥0,14 и <1,4.  Клас V3 /нисък/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥1,4

Като се има предвид тази информация, лесно можем да направим заключението, че мазилките от най-висок клас са онези, които имат V1 и W3 като показатели.  

Мазилки, шпакловъчни смеси

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Folosiți în timpul șlefuirii filtru de praf P2. Este interzis consumul de alimente și băuturi, precum și fumatul, în timpul utilizării. La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă şi se consultă medicul. La contactul cu pielea, se spală imediat cu multă apă și săpun. A nu se arunca la canalizare. A se evita dispersarea în mediu. În caz de înghiţire, a nu se provoca voma; se consultă imediat medicul şi i se arată ambalajul (recipientul) sau eticheta. A nu inspira vaporii/aerosolii formați la pulverizare.

Dezafectare

Se reciclează numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează conform prevederilor legale ca deşeuri de vopsele pe bază de apă, resturile uscate de material ca vopsele uscate sau gunoi menajer. 

Date de securitate/Identificarea pericolelor şi transport

Vezi fişa tehnică de securitate a produsului.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/c): 40 g/l (2010). Acest produs conține max. 15 g/l COV.

Cod produs vopsele si lacuri

M-SF01 F

Compozitie

Emulsie apoasă pe bază de răşini siliconice, copolimeri stiren-acrilici, dioxid de titan, carbonat de calciu, apă, aditivi, conservanţi.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. 
În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această informare tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentații noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:   tehnic@caparol.ro

Препоръки за безопасност (валидни към датата на публикуване)

Продуктът е вреден за водните организми, с дългосрочно действие. Да се съхранява недостъпен за деца. При поглъщане да се извърши незабавна консултация с лекар и да му се покаже опаковката или етикетът ѝ, тъй като чревната флора може да бъде увредена. Не бива да се позволява остатъците да попаднат в канализацията или водните басейни, или пък в почвата. При работи по шлайфане (шкурене – бел. пр.) да се използва филтър за прах Р2. Да се осигури основно проветряване по време на обработване и съхнене. Да се избягват хранене, пиене на течности и пушене по време на употреба на мазилката. При допир с очите или кожата те трябва незабавно да се изплакнат основно с вода.

Този продукт е „третирана стока” според Регламент (ЕС) 528/2012 (не е продукт, съдържащ биоциди) и съдържа следните биоцидни активни вещества: карбендазим (№ по CAS 10605-21-7 /регистрация от американско издателство за химичните вещества/), тербутрин (№ по CAS 886-50-0), изопротурон (№ по CAS 34123-59-6), 2-октил-2H-изотиазол-3-он ((№ по CAS 26530-20-1)

Отпадъците 

Предавайте за рециклиране само изпразнени без остатък опаковъчни кутии. Предавайте течните остатъци от материала в събирателния пункт за стари бои/лакове, изсъхналите остатъци от материала се отвеждат като строителни отпадъци и отпадъци от разрушителни работи или като твърди битови или битови отпадъци