Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Финишния слой на фасадата е много важен елемент, на който трябва да обърнем внимание. Мазилките подобряват  топлоизолационните свойства на сградата, като едновременно с това я предпазват от атмосферни влияния. Качествата на едно фасадно покритие, както и неговото дълготрайност се определят от два основни показателя – водопоглъщаемост и паропропускливост.

Коефициента на водопоглъщаемост W /W1, W2 и W3/ показва какво количество вода ще попие финишния продукт при обливане с вода за определено време, например при дъжд. Колкото повече вода попива, толкова по-бързо ще се разруши мазилката и срока на експлоатация намалява. При клас W1 количеството вода е > 0,5 kg/m²h0.5; при клас W2 е между ≤ 0,5 и > 0,1; при клас W3 водата е ≤ 0,1 kg/m²h0.5 . Тоест мазилка с клас W3 е с най-добри показатели.

Другия важен показател епаропропускливостта V, [g/( m²d)]. Той показва свойството на материла да пропуска пари, през определена площ за единица време. Колкото по-висок е този показател, толкова  по-качествен е продукта. Клас V1 /висок/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  >150; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m:  <0,14. Клас V2 /среден/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤150 и >15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥0,14 и <1,4.  Клас V3 /нисък/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥1,4

Като се има предвид тази информация, лесно можем да направим заключението, че мазилките от най-висок клас са онези, които имат V1 и W3 като показатели.  

Мазилки, шпакловъчни смеси

Съвети за сигурност и безопасност

Да се съхранява далеч от деца. Осигурете добра вентилация при нанасяне и изсъхване на продукта. Не се хранете и не пушете, докато използвате продукта. В случай на контакт с очите или кожата, незабавно потърсете лекарска помощ и измийте обилно с вода. Да не се изхвърля в канализацията или в почвата. Инструментите и приборите за нанасяне да се измият незабавно с вода и сапун след употреба. Допълнителна информация: Вижте информационния лист за безопасност (MSDS).

Отпадъци

Материалите и всички свързани с тях опаковки трябва да бъдат изхвърляни  по безопасен начин, съгласно изискванията на местните власти. Само напълно празни опаковки трябва да се дават за рециклиране. Опаковки с останали течни остатъци от продукта трябва да се изхвърлят на посоченото за отпадъци място на стари бои и др. Сухи остатъци от продукта могат да бъдат изхвърляни като битови отпадъци.

Продуктов код

M-DF02