Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Съвети за безопасност (валидни към датата на публикуване)

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

В случай на контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода, като се избягва проникването на продукта в канализацията, повърхностните води или почвата.

Депониране

Само празна опаковка може да бъде рециклирана. Остатъците могат да се изхвърлят като строителни отпадъци.

Допълнителна информация

Вижте Информационния лист за безопасност. При обработката на материала трябва да се спазват указанията за обработка на Disbon за защита на сградата.