Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Мерки за безопасност

 (валидни към датата на публикация)

Продукт предназначен само за професионална употреба.

Дразни очите и кожата. Може да причини сенсибилизация при контакт с кожата. Токсичен за водните организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти върху водната среда. Да се съхранява на недостъпни за деца места. Да се съхранява в херметично затворени съдове, на места с добра вентилация. Да се съхранява далече от пламъци или източници на искри – Пушенето забранено. Да не се вдишват пари/аерозоли. Да се избягва контакт с кожата и очите. Да се съхранява далече от пламъци или източници на искри – Пушенето забранено. Да не се вдишват пари/аерозоли. При недостатъчна вентилация,  носете средства за защита на дихателните пътища.  Да се използва само в помещения с добра вентилация. При поглъщане да не се предизвиква повръщане; потърсете веднага лекарска помощ и покажете опаковката или етикета. Съдържа епоксидни съставки. Може да предизвика алергична реакция. Да се спазват указанията на производителя от техническия лист за безопасност.

 

 

Обезвреждане

Рециклират се само празни опаковки. Течните остатъци могат да се обезвреждат като остатъци от бои, втвърдените като строителни отпадъци или битови отпадъци.

 

 

Giscode

RE1

 

 

Технически консултации

В тази публикация не могат да се разгледат всички основи, срещани на практика, както и

техническата им подготовка. При необходимост от подготовка на основи, различни от представените в тази техническа информация, трябва да се консултирате с техническия ни персонал Капарол или с наши търговски  представители. Ще се радваме да Ви предложим подробни съвети, за всеки отделен обект.