Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сертификати

Текущи сертификати при поискване.

Почистване и поддръжка

Трябва да се спазват общите насоки за почистване и поддръжка на подови настилки от Disbon.

Съвети за безопасност (валидни при дата на публикуване)

Препоръчителен продукт само за професионални апликатори.

Основна маса: Запалима течност и аерозоли. Може да предизвика дразнене на кожата. Може да причини алергични реакции в кожата. Предизвиква сериозно дразнене на очите. Токсичен за водни организми с дълготраен ефект. Защитете от източници на топлина / искри / пламъчни / нажежаеми обекти. Забранено е пушенето. Да се ​​избягва вдишването на прах / дим / газ / пари / аерозоли на продукта.

Да се ​​избягва случайно изтичане в околната среда. КОНТАКТ С КОЖАТА (или с косата): Незабавно отстранете всички замърсени дрехи. Измийте кожата с много сапун и вода. Ако на кожата се появи дразнене или обрив: потърсете медицинска помощ. Дразнене на очите: да се потърси медицинска помощ Съдържа епоксидна смола. Следвайте инструкциите в информационния лист за безопасност на производителя.

Втвърдител: Вреден при поглъщане. Вреден при контакт с кожата. Предизвиква сериозно дразнене на кожата и сериозно увреждане на очите. Може да причини алергични реакции в кожата. Вреден при поглъщане.

Извеждане от експлоатация

Само празни опаковки се рециклират. Течните и втвърдени остатъци се обеззаразяват като остатъци от бои, съдържащи разтворители или други опасни вещества. Необогатените остатъци се изхвърлят като специални отпадъци.

Пределно допустимата стойност на ЛОС, приета от ЕС

Категория А / j): 500 g / l (2010 г.). Този продукт съдържа макс. 170 g / l COV.