Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сертификати

Предоставят се при поискване

Съвети за безопасност

Само за професионални потребители.

Основна маса:
Може да предизвика алергични кожни реакции. Вредна за водните организми, с дългосрочно действие. Не позволявайте да попадне в очите, върху кожата или върху дрехите. Да се предотврати освобождаването в околната среда. Носете предпазни ръкавици/предпазни средства за очите. ПРИ ДОПИР С КОЖАТА: измийте обилно с вода и сапун.

Втвърдител:
Може да предизвика алергични реакции. Вреден за здравето при вдишване. Може да раздразни дихателните пътища. Да не се вдишват парите/ аерозолът. Да не се допуска да попадне в очите, върху кожата или върху облеклото. Да се използва само на открито или в добре проветрявани помещения.
Да се носят предпазни ръкавици/предпазни средства за очите. При неразположение да се потърси лекар.

Депониране

Предавайте за рециклиране само изпразнени без остатък опаковъчни кутии. Остатъци от материала: грундиращият кит се втвърдява чрез втвърдител и се отвежда като отпадъци от бои.
Невтвърдените остатъци от продукта и непочистените опаковки се отвеждат като опасен отпадък.

Гранична стойност за съдържанието на ЛОС

за този продукт (категория А/j): 500 g/l (2010 г.). Този продукт съдържа < 30 g/l летливи органични съединения.