Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Препоръчани основи

За обработка в системата Disboxid Parkhaus-System OS 8 E.MI II, вижте системния технически лист.

Всички минерални основи.Основата трябва да бъде носеща, фиксирана, със стабилна форма, без участъци с намалено сцепление, прах, масла, мазнини, следи от гума и други разделителни вещества. Изравняващите маси със свързващо вещество цимент, респективно подобрените със синтетични материали се проверяват дали е възможно покритието или се изпълняват пробни повърхности .Средната якост на опън на основата, която следва да се покрие трябва да е ≥ 1,5 N/mm². Минималната измерена стойност не трябва де бъде под 1,0 N/mm2. Повърхностите трябва да достигнат равновесна влажност преди нанасяне на продукта:Бетон и циментови замазки: макс. 4% маса;Анхидридни замазки: макс. 0,5 % маса;Магнезитни замазки: 2-4 % маса;Ксилолитни замазки: 4-8 % маса;При анхидридните и магнезитни замазки трябва да се избягва влагата чрез хидроизолация. 

Подготовка на повърхността

Основата трябва да се подготви чрез подходящи средства, напр. почистване със сачми или фрезоване, така че да отговаря на изброените изисквания. Едно- и двукомпонентните слоеве без сцепление се отстраняват. 

Стъклообразните и твърди двукомпонентни слоеве се почистват, шлайфат, респективно се почистват с пясък до получаване на матова повърхност, или се грундират с Disbon 481 EP-Uniprimer.Повърхностните  дефекти се ремонтират и се изравняват с хоросан  Disbocret-PCC или с Disboxid EP. 

Подготовка на материала

Добавя се втвърдителя в основната маса. Разбърква се добре с миксер с ниски обороти  (макс. 400 оборота/мин) до постигане на хомогенен цвят. Излива се в друг съд и отново се хомогенизира.

Съотношение на смесване: Основна маса : втвърдител = 84 : 16 тегловни части

В зависимост от предназначението може да се нанесе с мече с къс или среден косъм или подходящ нож (напр. назъбен нож от твърда гума). Указание: При нанасяне с назъбен нож, размерът на триъгълните зъбци не гарантира автоматично спазването на разходните норми. 

Структура на слоевете

Слой грунд 

Минералните основи се грундират с  Disboxid 420 E.MI Primer. Грубите основи се изравняват допълнително с шпакловъчна маса (грунд смесен с кварцов пясък) за изглаждане. За подробна информация вижте технически картон 420.

Алтернативно могат да се използват и следните продукти: Disboxid 461 EP-Grund TS; Disboxid 463 EP-Grund SR; Disboxid 961 EP-Grund

За подробна информация вижте съответните технически карти. При използване на алтернативни грундове не се получава система, отговаряща на критериите за проверка AbBB.

Покривен слой

Нанасян с мече

Гладък слой: Върху грундовия слой се нанася равномерен слой Disboxid 421 E.MI Coat с помощта на мече със средна дължина на косъма. В зависимост от желаното натоварване и дебелина на слоя, се нанася в 1 или 2 работни етапа. По-голямата дебелина на слоя (2 работни етапа) може да се получи и от един работен етап.  В този смисъл, материалът се излива върху повърхността, разпределя се равномерно с гумен нож и след това се обработва с мече със средна дължина на косъма.

Противохлъзгащ слой: Върху грундираната и покрита с Disboxid 943 Einstreuquarz (0,4-0,8 mm) или Disboxid 944Einstreuquarz (0,7-1,2 mm) повърхност се нанася един равномерен слой Disboxid 421 E.MI Coat, разпределя се равномерно с гладък гумен нож и след това се обработва с мече със средна дължина на косъма.

Самонивелиращ се слой с гладка повърхност: Върху нанесения слой грунд и Disboxid 942 Mischquarz (0,1-0,4 mm) се излива Disboxid 421 E.MI Coat и се разпределя равномерно с назъбен нож от твърда гума. След това ножът се обръща и повърхността се изтегля с гладката му страна. След изчакване около 10 мин. се отстранява въздуха с помощта на иглен валяк

Самонивелираща се замазка с гладка повърхност: След като основната маса и втвърдителят се хомогенизират и се изливат в друг съд, по време на фунцкциониране на миксера се добавят 50 % маса Disboxid 942 Mischquarz (0,1-0,4 mm) или кварцов пясък (0,06-0,2 mm) изсушени с директно загряване (Geba). Добавянето на Disboxid 942 Mischquarz (0,1-0,4 mm) или на кварцов пясък (0,06-0,2 mm), изсушени с директно нагряване (Geba) може да е максимум 70%.

Температурата на обработване в този случай трябва да е над  +20°C, в противен случай ще останат следи. Полученият по този  начин самонивелиращ се хоросан се излива върху грундовия покривен слой с посипка от Disboxid 942 Mischquarz и се обработва според описаното в точка 2. 

Указания: При специалните цветове трябва да се контролира количеството пясък добавяно в сместа, тъй като то може да бъде под 50%, в зависимост от избрания цвят. 

Покривен слой с посипка: След като основната маса и втвърдителят се хомогенизират и се изливат в друг съд, по време на функциониране на миксера се добавят 30% маса Disboxid 943 Einstreuquarz (0,4-0,8 mm) . Полученият по този  начин самонивелиращ се хоросан се излива върху грундовия покривен слой с Disboxid 942 Mischquarz и се разпределя равномерно с помощта на назъбен нож от твърда гума.  След това прясно положения слой се покрива с Disboxid 943 Einstreuquarz (0,4-0,8 mm) или Disboxid 944 Einstreuquarz (0,7-1,2 mm).

След втвърдяване на нанесения слой се отстранява излишното количество пясък чрез измитане. След това повърхността се подлага на финишни работи. 

Гладък слой: Върху нанесения слой се излива самонивелиращ се хоросан, получен от: Disboxid 421 E.MI Coat: 100% масаDisboxid 942 Mischquarz: 50% масаИ се разпределя равномерно с помощта на маламашка или гладък нож от твърда гума. След това се обработва с иглен валяк. 

Противохлъзгащ слой: Върху положения слой се нанася с мече един слой, според описаното в точка 1.2.

Разход

Слой нанасян с мече 

  • Гладка повърхност*: около 350 g/m² /слой 
  • Противохлъзгаща повърхност*: около 450-700 g/m²
  • Самонивелиращ се слой с гладка повърхност около 1 mm дебелина (около 3 mm големина на триъгълните зъби)*: около 1,5 kg/m²; около 1,5 mm дебелина (около 4 mm големина на триъгълните зъби)*: около 2,3 kg/m²
  • Самонивелиращ се хоросан с гладка повърхност, запълнен с 50% кварцов пясък:  Около 2 mm дебелина (около 5 mm големина на триъгълните зъби) *Disboxid 421 E.MI Coat: около 2,2 kg/m²; Disboxid 942 Mischquarz: около 1,1 kg/m²
  • Около 3 mm дебелина (около 7 mm големина на триъгълните зъби)*Disboxid 421 E.MI Coat: около 3,3 kg/m²; Disboxid 942 Mischquarz: около 1,7 kg/m²; Около 4 mm дебелина (около 9 mm големина на триъгълните зъби)*Disboxid 421 E.MI Coat: около 4,4 kg/m²
  • Запълнен със 70% кварцов пясък:Около 3 mm дебелина (около 7 mm големина на триъгълните зъби)*Disboxid 421 E.MI Coat: около 3,0 kg/m²   Disboxid 942 Mischquarz: около 2,1 kg/m²Положен слойDisboxid 421 E.MI Coat: около 2,1 kg/m²  Disboxid 943 Mischquarz: около 0,7 kg/m²Посипка:   Disboxid 943 Einstreuquarz или Disboxid 944 Einstreuquarz: около 4,0-4,5 kg/m²   
  • Гладка повърхност   Disboxid 421 E.MI Coat: около 1,6 kg/m²   Disboxid 942 Mischquarz: около 0,8 kg/m²
  • Противохлъзгаща повърхност*Disboxid 421 E.MI Coat: около 750-1300 g/m²*

Точният разход се определя чрез извършване на мостри на място. Разходът зависи от Степента на запълване, свойствата на носещия слой, температурата, начина на нанасяне, използваните инструменти и материали при полагането. 

Време за нанасяне

Около 35 мин. при температура на въздуха 20 °С и относителна влажност на въздуха от 60%.   По-високите температури съкращават, а по-ниските удължават времето за нанасяне. 

Условия на нанасяне

Температура на материала, основата и на въздуха: 

Трябва да е мин. +10°C и макс. +30°C.Относителната влажност на въздуха не трябва да надвишава 80%. Температурата на основата винаги трябва да е с 3°C по-висока от температурата на точката на оросяване.

Време на изчакване

При температура на въздуха +20°C, времето на изчакване между работните етапи трябва да е мин. 16 часа и макс. 24 часа. При по-продължително време на изчакване, вече положения слой трябва да се щлайфа преди нанасяне на новия слой. Времевият интервал се скъсява при високи температури и се удължава при ниски.

Време за съхнене

При температура на въздуха +20°C и относителна влажност на въздуха от 60%, може да се ходи върху положения слой след около 16 часа, може да бъде подложен на механично натоварване след 3 дни и се втвърдява напълно след 7 дни. При ниски температури се удължава времето за съхнене. По време на втвърдяване (около 16 часа при температура +20°C) повърхността трябва да се предпазва от влага, в противен случай могат да се появят повърхностни дефекти и проблеми със сцеплението.

Почистване на инструменти

Инструментите се почистват веднага след ползване или при по-продължително прекъсване на работа, с Disboxid 419 Verdünner.