Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сертификати

 • 1-1096 Оценка от гледна точка на разпоредбите от хранителната промишленост Hygiene-Institut Gelsenkirchen
 • 1-1212 Сертификат за проверка за вредни вещества ÜV Nord 
 • 1-1219 Проверка на противохлъзгащите качества
 • R12Институт Хелберг за проверка на материалите, Алдендорф
 • 1-1220 Проверка на противохлъзгащите качества
 • R10Институт Хелберг за проверка на материалите, Алдендорф 
 • 1-1221 Проверка на противохлъзгащите качества
 • R12 V4 (полагане на кварцов пясък 0,7-1,2 mm) Институт Хелберг за проверка на материалите, Алдендорф
 • 1-1223 Проверка на противохлъзгащите качества
 • R11 V4Институт Хелберг за проверка на материалите, Алдендорф
 • 1-1224 Проверка на противохлъзгащите качества
 • R9Институт Хелберг за проверка на материалите, Алдендорф
 • 1-1225 Проверка на противохлъзгащите качества
 • R12 V4 (полагане на гранит 0,5-1,0 mm) Институт Хелберг за проверка на материалите, Алдендорф 
 • 1-1226 Проверка на противохлъзгащите качества
 • R12 V4 (слой положен с мече) Институт Хелберг за проверка на материалите, Алдендорф 
 • 1-1227 Проверка на противохлъзгащите качества
 • R12 (двойно покритие) Институт Хелберг за проверка на материалите, Алдендорф 
 • 1-1228 Проверка на противохлъзгащите качества
 • R13 (слой положен с мече)Институт Хелберг за проверка на материалите, Алдендорф 
 • 1-1229 Проверка на противохлъзгащите качества
 • R12 V6 (полагане на кварцов пясък 0,7-1,2 mm) Институт Хелберг за проверка на материалите, Алдендорф 
 • 1-1230 Проверка на противохлъзгащите качества
 • R12 V4 (грундиране чрез шпакловка) Институт Хелберг за проверка на материалите, Алдендорф 
 • 1-1233 Проверка като покривна система OS 8 Полимер-Институт, Flörsheim

Съвети за безопасност

Предназначен само за професионална употреба.

Основна маса: Дразни очите и кожата. Може да предизвика сензибилизация при контакт с кожата. Токсичен за водните организми, може да има дълготрайни неблагоприятни ефекти върху водната среда. Да се избягва контакт с кожата При контакт с очите да се измият веднага с много вода и да се потърси лекарска помощ. При контакт с кожата да се измие добре с много вода и сапун. Да не се изхвърля в канализацията. Продуктът и опаковката (съда) му да се изхвърлят в центрове за събиране на опасни или специални отпадъци.  Да се носи подходящо защитно оборудване и защитни ръкавици и да се предпазват очите/лицето по подходящ начин. Да се използва само в помещения с добра вентилация. Съдържа епоксидни съставки. 

Втвърдител: причинява изгаряния. Дразнещ за дихателните пътища. Може да предизвика сензибилизация при контакт с кожата.Да не се вдишват изпаренията/аерозолите.  При контакт с очите да се измият веднага с много вода и да се потърси лекарска помощ. При контакт с кожата да се измие добре с много вода и сапун. При недостатъчна вентилация носете защитно оборудване за дихателните пътища. Да се носи подходящо защитно оборудване и защитни ръкавици и да се предпазват очите/лицето по подходящ начин. Да се използва само в помещения с добра вентилация. Да се пази на заключени места недостъпни за деца. 

Продуктов код

RE 1

Гранична стойност ЛОС допустима от ЕС

кат. A/j: 500 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 20 g/l ЛОС.

Допълнителни указания

Вижте техническия лист за безопасност.

При обработката на материала трябва да се спазват указанията за обработка Disbon  и указанията Caparol за почистване и защита на подови настилки.

Маркировка CE EN 13813

Норматив DIN EN 13813 „Хоросани за замазка, маса за замазка  – свойства и изисквания” (януари 2003),определя изискванията към хоросаните за замазка, които се използват за покритие на вътрешни подови настилки. Тези норми включват и покрития/запечатване на базата на синтетични смоли.EN 1504-2:DIN EN 1504-2 „Продукти и елементи за защита на опорните елементи от бетон – глава 2:  Системи за защита на бетонни повърхности”, определя изискванията към процедурата на защита на повърхността. Продуктите, съответстващи на една от  упоменатите норми ще имат маркировка CE.

Маркировката се нанася както на опаковката, така и съответния маркировъчен лист СE, който може да бъде достъпен в Интернет на адрес  www.caparol.deПри използване в Германия в сферата на елементите от опорните структури допълнително са валидни и други норми. Съответствието се удостоверява чрез надписване на кофите с буквата Ü. Това се удостоверява  чрез системата за заверяване на съответствието 2+, с контроли и проверки както от производителя, така и от страна от страна признатите проверяващи институции  (Notified Body).