Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сертификати

  • 1-1039 Общ сертификат за проверка, издаден от надзорна служба за изпълнение на строителните работи 
  • Боя за ретензионни басейни за мазут  MPA Karlsruhe

Съвети за безопасност

Да се съхранява на недостъпни за деца места. Да се избягва вдишване на аерозоли, образувани при пръскане на боята. По време на пръскане и на съхнене да се осигури подходяща вентилация в помещението. При контакт с очите да се измият веднага с много вода. Да не се излива във водите, канализацията или почвата. Инструментите се измиват с вода и сапун веднага след ползване. Листът за безопасност се предоставя (при поискване) на професионални работници.

Депониране

Рециклират се само празни опаковки. Течните остатъци от материала се обезвреждат като отпадъци от бои на водна основа, твърдите отпадъци от материала като сухи бои или домакински отпадъци. 

Продуктов код

M-LW01

ЕС-гранична стойност на съдържание на ЛОС

За този продукт (кат. A/j): 140 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 50 g/l ЛОС.

Допълнителни указания

Вижте листа за безопасност на продукта. При обработката на материала трябва да се спазват указанията за обработка Disbon за защита на сградите.

Маркировка СЕ EN13813

Норматив DIN EN 13813 „Хоросани за замазка, маса за замазка  – свойства и изисквания” (януари 2003) определя изискванията към хоросаните за замазка, които се използват за покритие на вътрешни подови настилки. Тези норми включват и покрития/запечатване на базата на синтетични смоли. Продуктите, съответстващи на упоменатата норма ще имат маркировка CE. Маркировката се нанася както на опаковката, така и на съответния маркировъчен лист, който може да бъде достъпен в Интернет на адрес www.caparol.de.