Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сертификати

  • 1-1129: проверка на противохлъзгащите качества на покритията на подови настилки  
  • R11 Институт на професионален синдикат Св. Августин 
  • 1-1102: проверка на противохлъзгащите качества на покритията на подови настилки
  • R9Институт за контрол на материалите, Хелберг, Люнебург1-1215
  • сертификат TÜV за вещества за покритие на подови настилки с ниски емисии
  • TÜV Nord1-1242 Общо строително разрешително за използване в обществени помещения
  • Z-156.605-639, Германския институт по строителна техника, Берлин1-1244
  • Общо строително разрешително за използване в обществени помещения
  • Z-156.605-640, Германския институт по строителна техника, Берлин 

Съвети за безопасност

Основна маса: няма

Втвърдител: възможни реакции при контакт с кожата. Да се съхранява на недостъпни за деца места. Да се избягва контакта с кожата и очите. При контакт с очите да се измият веднага с много вода и да се потърси лекарска помощ . При контакт с кожата да се измие добре с много вода и сапун. Да не се излива във водите, канализацията или почвата. Да се носи подходящо защитно оборудване (ръкавици, очила и защитна мака) при нанасяне на продукта. Съдържа Изоцианат Прочетете препоръките на производителя. Втвърдителят и подготвеният продукт могат да раздразнят кожата и дихателните пътища, могат да предизвикат алергични реакции. По време на обработка и след това да се осигури добра вентилация. Да не се вдишват изпаренията. Не е позволено пръскането и пулверизацжията на продукта. Алергичните лица или лицата с повишена чувствителност на дихателните пътища не трябва да се наемат с нанасянето на този покривен продукт.  Изхвърляне на отпадъците/Обезвреждане на строителната площадка

Депониране

Рециклират се само празни опаковки. Останалият материал се оставя да се втвърди, след което се изхвърля като остатъци от боя. 

Гранична стойност ЛОС допустима от ЕС

кат. A/j: 140 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 20 g/l COV.

Допълнителни указания Вижте техническия лист за безопасност.При обработката на материала трябва да се спазват указанията за обработка Disbon  и указанията Caparol за почистване и защита на подови настилки.

Маркировка CE

EN13813

Норматив DIN EN 13813 „Хоросани за замазка, маса за замазка  – свойства и изисквания” определя изискванията към хоросаните за замазка, които се използват за покритие на вътрешни подови настилки. Тези норми включват и покрития/запечатване на базата на синтетични смоли.Продуктите, съответстващи на упоменатата норма ще имат маркировка CE. Маркировката се нанася както на опаковката, така и съответния маркировъчен лист СE, който може да бъде достъпен в Интернет на адрес  www.caparol.de 

Технически съвети

В тази публикация не могат да се разгледат всички основи, срещани на практика, както и  техническата им подготовка. При необходимост от подготовка на основи, различни от представените в тази техническа информация, трябва да се консултирате с техническо лице на Caparol или с наши търговски представители. Ще се радваме да Ви предложим подробни съвети, за всеки отделен обект