Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Становища

  •  3-1000: Определяне на пропускливостта на водни пари и абсорбция на вода, дължаща се на капилярите. Фрауенхоферски институт за строителна физика, Щутгарт.

Указания за опасност / Съвети за безопасност

Препоръчителен продукт само за професионални апликатори. Запалими течности и аерозоли. Може да бъде смъртоносен при поглъщане или вдишване. Повтарящият се контакт с кожата може да предизвика сухота на кожата. Защитете от източници на топлина / искри / пламъчни / нажежаеми обекти. Забранено е пушенето. Да се избягва вдишването на пари / аерозоли на продукта. Избягвайте случайно разливане в околната среда. Използвайте лични предпазни средства. В КОНТАКТ С КОЖАТА (или с косата): Измийте кожата с много сапун и вода. Да се съхранява в плътно затворени контейнери на добре проветриво място.

Извеждане от експлоатация

Само празни опаковки се рециклират. Течните остатъци ще бъдат предадени на стари бои / лакове за събиране, сухите отпадъци ще се изхвърлят като отпадъци за строителство / разрушаване или като отпадъци, получени от отстраняване или битови отпадъци.