Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Системи за реставриране на исторически паметници

Мерки за безопасност (валидни към датата на публикация)

Да се съхранява на недостъпни за деца места. Опаковките се съхраняват добре затворени, в помещения с добра вентилация. Да се съхранява далече от запалими източници.

Да не се пуши и да не се вдишват аерозолите или изпаренията на продукта. Да се избягва контакт с кожата и очите. Да не се излива във водите, канализацията или почвата. Да се използва само в помещения с добра вентилация. При поглъщане да не се предизвиква повръщане. Свържете се незабавно с лекар и покажете опаковката или етикета.

Депониране

Рециклират се само празни опаковки. Опаковките съдържащи остатъци от материала се предават на специални места за събиране на стари лакове.