Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Системи за реставриране на исторически паметници

Важно

AGRO AQUASTOP съдържа силани и не се счита за опасен материал в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP). А за продуктите, които не се предлагат на пазара, трябва да се спазват предпазните мерки, приложими за манипулирането с химикали.

Депониране

Да се предадат на специални центрове за събиране на отпадъци или центрове за изгаряне. Не е битов отпадък. Да не се изпуска в канализацията, почвата или водата. Опаковката с остатъци от продукта се деактивира като продукт.